Värderik gåfva.

Till härvarande elementarläroverks historiska samlingar hafva nedannämnde dels snickaremästare dels arfvingar efter sådana, nämligen hrr P. F. Ahlgren och I. P. Qviherg samt hr G. Forsberg m:ll Sofia Forsberg och m:ll Sofia Engström förärat snicka, ses i Wisby embetslåda, innehållande:
åldermannens ordförandeklubba (mästa-reprof), skråets fattigbössa, och följande handlingar: ”Snidkarnes Skråå och Råckedreyernes uthi Wijszbyanno 1655” (8 folioblad, med stadens stora sigill, aftryckt i grönt vax uti träkapsel, vidhängande); protokollsbok från 1746 till och med 1846, samt diverse handlingar.
Snickare embetets ”välkomst” af tenn med vidhängande skyltar blef år 1870 af sedermera aflidne snickaren G. Wiberg, i hvars vård nämnda pokal, enligt embetets till protokollet d. 15 jan. 1855 fattade beslut, var anförtrodd, för egen räkning försåld till A. Rudbeck. År 1855 funnos å ”välkomsten” sju ”skyltar” af silfver.
Utom snickare-embetets ofvannämnda låda finnas i elementarläroverket, samlingar: repslagarnes ”låda” (med ”välkomst” af tenn samt sigill), smedsmästarnes och smedgesällernas ”lådor” (med åtskilliga gamla handlingar).
(W.-P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Februari 1875
N:r 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *