Visby idrottsförening

hade i fredags gväll å stadshotellet sitt första ordinarie sammanträde för året, besökt af ett 20-tal ledamöter. Vid sammanträdet föredrogs revisionsberättelsen för år 1887, och beviljades på revisorernas tillstyrkan styrelsen fall ansvarsfrihet för dess förvaltning af föreningens medel. Den afgående styrelsen, bestående af hrr löjtnanterna Prim. Peterson, ordf. och K. S. Engström, v. ordf. samt bokhållaren J. Hallgren, sekr., K. Malmberg skattm. och O. Svahn, återvaldes nära nog enhälligt.
Angående vinteröfningarne meddelade ordf., att gymnastik liksom under förra året skulle öfvas hvarje onsdags- och fredagsqväll kl. 1/2 9-1/2 10. Föreningen beslöt att, om möjligt, under vårens lopp anordna en offentlig uppvisning i gymnastik m. m.
Allmänt beklagade man, att det blifvit omöjligt för föreningen att inom staden anlägga någon skridskobana. Så svårt hade man att öfvergifva tanken på en sådan, att till och med nu åtskilliga platser föreslogos, och — ehuru det ansågs för sent att för denna vinter åstadkomma något — erhöll styrelsen i uppdrag att till nästa vinter söka förvärfva någon lämplig plats, helst inom staden.
Till nya ledamöter invaldes hrr grossh. D. A. Malmros, v. konsul G. T. Romdahl och literatör A. Veström.
Efter förhandlingarnas slut vidtog ett gladt samgväm, som under tal, skålar och skämt fortgick ett par timmar. Särskildt roade en förtäljare på bygdemål i hög grad sällskapet med sina muntra historier.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *