Från sjön.

Juana Nancy har 16 d:s varsnats 3 mil från Ulkokolla. Fartyget uppsöktes af fyrbetjeningen, hvilken fann detsamma i oskadadt skick och utan folk. Skeppsjournalen medtogs i land, telegraferas i tisdags från Helsingfors.
— Svenska briggen Maria Louisa, på resa från Jamaica till Falmouth, med last af färgträ, har sprungit läck och miste derför sättas på grund. Besättningen är räddad men fartyget blir ovilkorligea vrak.
— Postångaren Öland råkade förliden fredags morgon på färden till Färjestaden att stöta på grundet Hallkullen utanför Kalmar. Efter en timmen tid kom fartyget med egen hjelp flott utan skade och fortsatte resan.
— En förskräcklig katastrof tilldrog sig 11 dennes på natten framför mynningen af Mersey, der ångfartyget Toronto af Dominionlinjen sammanstötte med norska barkskeppet Freidis, hvarvid det senare fartyget sjönk med hela besättningen, utom styrmannen.
Ångfartyget kom från Portland i Maine och var deatineradt till Bristol via Liverpool. Barkskeppat Freidis var hemma i Flekkefjord och stadt på resa från Liverpool till Savannah.
Kl. 1/2 12 på natten förmärkte man från ångfartyget barkskeppet i närheten af Skerries. Det förde fulla segel och hade sina lanternor tända. Det blåste vid tillfället en god bris, luften var något disig, men tämligen klar. I början förefans ingen fara, till dess barkskeppet försökte passera ångfartygets förstäf. Det senare bemödade sig då att undvika en kollision; dock var detta omöjligt, enär ångfartyget strax derefter ekade påskeppet, som genast sjönk. Det förra utsatte strax en båt för att rädda de skeppsbrutne, men man upptäckte endast stycken af vraket, och enär ingen vidare hjelp stod att lemna, så fortsatte Toronto resan till Liverpool. Ångfartyget hade lidit endast slags skador, som hufvudsskligen bestods deruti, att ett ankare intrycktes genom bogplåtarne.
Af det förolyckade skeppet blef endast en man räddad, förste styrmannen Leonard Larsen som sprungit ombord till ångfartyget. Största delen af barkskeppets besättning, som inalles räknade 14 man, voro vid sammanstötningen under däck. Barkskeppet, som tillhörde firman Hans S. Jacobsen i Flekkefjord, var destineradt med salt och soda till Savannah. Den räddade styrmannen var broder till kaptenen. Den senare försökte likaledes att springa ombord till ångfartyget, men tog för kort språng och föll i vattnet, medan styrmannen, som nästan oklädd kastat upp på däck, förmådde rädda sig.
— Ångaren Hilding, kapten J. A. Sjögren, hemma i Kalmar, kommande från Libau, destinerad till Karskrona med last af råg, råkade kl. 1/2 9 i söndags förmiddag grundstöta å Klintans grund å dervarande redd. Med biträde af ångaren Betty, kapten E. L. Sjögren, lossades omkr. 2,000 kbf. af lasten, hvarigenom fartyget kom loss i måndags e. m. Fartyget tros ej ha lidit något synnerlig skada. Lots fans vid tillfället ombord.
— I söndags vid 9-tiden, i den då rådande snötjockan, törnade å ett undervattensgrund V. om Dynholmen ångaren Christiania, kapten S. Christiansen, hemma i Kristiania, på resa från Amsterdam till Göteborg med last af styckegods. Enligt senare underrättelser har ångaren efter lossning af lasten och med tillhjelp af ångaren Färdig kommit flott i söndags afton och uppkommit till Göteborg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *