För Gotlands ut- och införsel

under år 1887 lemna vi nu här nedan, som vanligt, en redogörelse, hvilken man skulle kunna säga utvisar vår handelsbalans för det förflutna året. För vinnandet at större öfverskådlighet jämföra vi fjorårets siffror med siffrorna för år 1886. Sifferraden till höger utvisar den ökning (+) eller minskning (—), som 1887 års siffror förete mot det näst föregående årets.

1887 ökning (+) eller minskning (—)
Utförsel:
ben, kg 38,640 + 15,175
cement, hl 2,366 — 1,082
fisk, saltad o. färsk, kg 52,463 + 27,416
frukter, friska, kg 12,693 + 7,596
frö, kg 25,342 + 11,442
hudar och skinn, oberedda, kg 44,794 + 1,416
hudar och skinn, beredda kg 92 + 92
jern, gjutgods, kg 42,210 — 41,147
jern, skrot, kg 23,063 — 48,119
kalk, osläckt, hl 48,797 — 11,826
kalk, släckt, hl 147,757 — 29,510
kalksten, oarbetad, kronor 2,500 — 1,423
kalksten, arbetad, kronor 23,301 + 16,301
kreatur: hästar, st. 50 — 2
kreatur: nöt-, st. 366 + 58
kreatur: andra slag 31 — 97
kött och flask, kg 87,663 — 5,710
lumpor, kg 66,403 — 16,037
maltdrycker, liter 9,840 + 2,669
metallskrot, kg 9,232+ 8,462
olja, kg 157 + 157
potatis, hl 591 — 1,274
smör, kg 34,397+ 15,970
späck, kg 340 + 340
sten, sand-, block, kronor 255 — 1,025
sten, sand-, bryn-, kronor 2,292 + 2,292
sten, sand-, slip-, kronor 26 443 — 389
terpentin, kg 255 + 555
ull, kg 6,877 + 846
ägg, tjog 156,217 + 30,694

Trävaror:
bjelkar, sparrar, slipers, timmer, spiror, spjälved m.m. kbm 22,181 + 2,886
bräder och plankor, kbm 12,341 — 499
ekvirke, kbm 126 — 73
stäfver, kbm 1,291 + 533
ved, kbm 59 — 71
årträ, kbm 50 + 11

Spanmål:
omalen: hvete, kg 1,251,234+ 915,865
omalen: råg, kg 1,105,817 — 14,678
omalen: korn, kg 8,364,401 + 111,575
omalen: hafre, kg 0 — 405
malen, kg 50,837 + 35,870

Såsom af föregående jämförelse synes har vår export något minskats ifråga om kalk, kalksten, lump och åtskilliga andra artiklar. Deremot få vi anteckna en glädjande större exportsiffra för smör (högst betydlig), fisk, ägg (med öfver 30,000 tjog), maltdrycker och arbetad kalksten. Hvad vår förnämsta exportartikel, spanmålen, beträffar visar den en utförselsiffra, som är ej obetydligt högre än fallet varit under något af de 15 föregående åren mod undantag af år 1882, som har siffran 96,167 tunnor. Af omalen spanmål ha under sistlidet år utförts 10,721,452 kg. och af malen 50,837 kg. Om emellertid härifrån drages des hitinförda spanmålen, som utgör 315,359 kg., så visar sig, att Gotlands verkliga utförsel af säd år 1887 utgjort 10,456,930 kg., motsvarande i medeltal 86,316 tunnor. En jämförelse med de näst föregående femton åren gifver följande resultat:

År 1872 tunnor 75,535
” 1873 ” 43,391
” 1874 ” 31,998
” 1875 ” 53,541
” 1876 ” 35,722
” 1877 ” 52.846
” 1878 ” 74,531
” 1879 ” 60,010
” 1880 ” 44,702
” 1881 ” 5,321
” 1882 ” 96,167
” 1883 ” 48,461
” 1884 ” 82,405
” 1885 ” 30,292
” 1886 ” 78,827
” 1887 ” 86,316

Detta är hvad Gotland under det tilländagångna hret haft att sända ut i verldamarknaden. Hvilka varor vi tagit i utbyte härför framgår af siffrorna för vår

Införsel
apotekevaror, kronor* 272 + 272
beck kg. 740 + 536
bomull kg. 318 – 463
bomullsvadd kg.* 940 + 940
bränvin o. sprit,: arrak o. konjak liter 36,835 + 4,711
andra slag å 50%
bränvin liter 76,312 + 8,362
bröd kg.* 564 + 564
böcker, kronor 271 + 99
dref, kg. 147 + 370
fisk, saltad kg. 360,460 – 113,987
fisk, torr, kg. 17,625 – 282
fjäder kg. 148 – 223
färgämnen kg 13,254 + 1,946
frö kg. 65,016 + 28,319
garn kg. 67,747 – 6,944
glas kg. 66,948 + 10,185
gryn, ris- kg. 146,226 – 114,904
gödningsämnen, kg. 654,463 + 262,466
hagel, kg.* 468 + 468
hampa, kg. 9,760 + 7,696
hudar och skinn, beredda och oberedda, kg. 44,542 + 14,244
humle, kg. 32 – 164
jern-gjutgods o. tack-, kg. 21,887 – 471,004
jern-smide kg, 81,677 + 56,667
stång-, plåt-, räls- och spik kg. 460,434 + 318,407
kaffe kg. 53,547 – 28,306
kaffesurrogat, kg. 999 – 6,616
kli af ris kg.. 628 + 628
korta varor, kg 28,917 + 10,960
kreatur-, svin-, st.* 21 + 21
kreatursfoder kg.* 629 + 629
kryddvaror, kg.* 6,147 + 6,147
kött oeh fläsk, kg. 14,416 + 92
lampor, kg.* 411 + 411
linfrökakor, kg. 18,453 – 3,917
ljus, kg. 10,439 + 3,122
maltdrycker, liter 2,044 + 1,672
maskiner, kronor 9,500 + 1,500
metallarbeten, kg.* 484 + 484
oljor: fotogén, kg. 192,808 – 3,205
oljor: andra slag, kg. 30,222 – 3,187
ost, kg. 10,655 – 953
papp, kg. 37,456 – 1,566
papper, kg. 42,874 + 12,818
porslin, kg 27,037 + 3,749
redskap o. verktyg,kronor* 1,518 -I- 1,518
salt hl. 11,170 + 683
sirup, kg. 100,379 – 19,734
smbr, kg* 26 + 26
socker, topp-, kg. 272,327 – 41,453
socker, andra slag kg. 59,923 – 3,635
soda, kg. 756 + 153
specerier, kg. 63,550 + 6,702
stenkol och kokss, hl. 49,228 – 14,110
stål, kg.* 633 + 633
såpa, kg. 57,749 + 36,849
tegel st. 101,689 + 25,732
tjära, kg. 4,136 – 487
tobak: cigarrer, kg. 3,829 + 141
tobak: andra slag, kg. 38,191 – 553
trävaror: breder kbm.* 166 + 166
trävaror: sparrar kbm.* 1,431 + 1,431
tvål, kg. 11,634 + 9,629
tågvirke kg. 185 – 638
tändstickor, kg. 806 + 137
ull, kg. 51 – 77
vin, kg. 61,962 + 1,261
väfnader: bomulls-, kg. 44,748 + 14,693
väfnader: linne-, kg. 4,078 + 2,264
väfnader: ylle-, kg. 24,929 + 5,484
väfnader: siden-,* 5 6
ättika, kg. 4,330 – 15,647

Spanmål:
omalen: hafre o. vicker kg. 8,976 -I- 61
omalen: hvete,* kg. 10,072 + 10,072
omalen: korn kg. 9,194 — 2,388
omalen: råg, kg. 6,521 – 5,925
omalen: ärter kg. 1,176 — 1,661
malen kg. 279,420 + 10,021

Införseln har, som man ser, i fjor riktats med flere nya artiklar, hvilka ej funnes upptagna under 1886 liksom oeksk saknas ett par. Det gäller dock jämförelsevis mindre partier och torde kanske bero —atminstone till en del — på det förhållands, att grupperingarne under de båda åren gjorts något olika. En artikel, som redan föregående år steg rätt betydligt i import, var gödningsämnen. Fjoråret visor en ännu större stegring i införseln häraf, ja ända till hälften mera. Stångjärns,- plåt,- räls och spikimporten har nästan tredubblats och ökning föröfrigt inträdt i specerier, väfnader, papper, tegel m. m., hvaremot importen af kaffe och socker sjunkit högst betydligt och minskning likaledes inträdt i siffrorna för tobak, garn m. fl.
Redan föregående år påpekade vi det märkliga faktum att införsels af fisk minskats betydligt. Vi framkastade då de frågorna: Är detta månne tillfälligt? Eller ha vi bättre lärt oss fånga hafvets rikedomar? Eller har fisket under fjoråret varit mera gifvande än vanligt?
Att det icke var tillfälligt, det torde framgå deraf, att äfven under 1887 en införselminskning inträdt och dat i ännu högre grad än under 1886, eller med 100,000 kg. Då fiskevärdet under det gångna året ej varit alls gynsamt utan snarare tvärtom, till stor del på grund af den svåra och stormiga hösten, så återstår ännu det tredje spöremalet: halva vi så småningom lärt oss att bättre fånga de ägodelar hafvet bjuder på?

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *