Uti Visby stad

och på dess område boende ägare eller innehatvare af hundkreatur skola författningsenligt före denna månads utgång erlägga för innevarande år beslutad hundskatt med fem kronor för hvarje hundkreatur, och hålles för uppbörden härat uppbördskontoret, 1 tr. app i rådhuset, öppet
fredagen den 27 dennes 12. 3-5 efter midd., och erinras, att underlåtenhet af förbemälde skalls erläggande medför ej allenast böter enligt lag utan älven skyldighet att betala dubbel sådan skatt.
Den som efter den sålunda bestämda skatteterminen under året blifver ägare eller innebafvare af hund, för hvilken skatt skall erläggas, åligger, jämlikt kongl. förordningen om skatt för hundar den 1 Juni 1877 att senast inom en månad derefter sådant anmäla och skatten, 5 kronor, inbetala.
Visby Rådhus den 16 Januari 1888.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *