Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För ärekränkning hade snickaren Karl Dahlgren instämt hr J. V. de Brun, enär denna skulle halva yttrat sig om käranden i ordalag, som denna ansåg kränkande för sig. I en ingifven skrift förklarade svaranden, att han ej ansåg att hvad han i häftighet yttrat mot käranden och som föranledts deraf att denna inför södra häradsrätten nekat för veterlig skuld, kunde vara af sådan art att det behöft afgöras inför domstol. Emellertid återtog han hvad han sagt. Kärandena ombud, herr sergeanten Vikander, begärde 3 veckors oppskof för att käranden måtte få tillfälle att personligen förklara sig.

Borgmästaren Een har nu inkommit med sin förklaring med anledning af härvarande riksbankskontors klagoskrift öfver borgmästarens vägran att sedeman begärda protokoll. Herr Ena säger i denna förklaring, att han vid den tiden som åsyftar hade en mängd göromål, men att han lofvat bankens ombudsman att 15 December erhålla det begärda protokollet, hvilket äfven kl. 9 på dagen af bemälde ombudsman afhämtades, samt att afdelningskontorets styrelse redan dagen förut, eller 14 December, till justitieombudsmannen afsändt angifvelseskriften. Vidare säger hr Eda, att styrelsen utfått de ifrågavarande protokollen långt förrän styrelsen dertill ägt laglig rätt oeh slutar med att det högst märkliga fall inträffat, att en styrelse angifvit en embetsman till åtal för det han visat humanitet och tillmötesgående.

Mordförsöket mot löjtnant Sommar. Slutransakning hölls i torsdags eftermiddag inför Östra häradsrätten med kronoarbetskarlarne Nygren och Hansson för mordförsöket å löjtnant Sommar. Denne närvar vid rätten, ehuru ännu ej återstäld. Åklagaren öfverlemnade målet till rättens pröfning samt yrkade ansvar för våldet såsom begånget under försvärande omständigheter. Firman Wolff yrkade ersättning 1,600 kr, för vikarie för Sommar under 8 månader, läkarevård m, m.
Efter öfverläggning dömde rätten Nygren till 8 åra straffarbete samt att ersätta Wolff äskade beloppet. Hansson frikändes i brist på bevisning. Nygren, hvars uppträdande inför rätten var lika fräckt som förut, var nöjd med domen och sade det blott var en frukostbit.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *