Nya forskningar i Gotlands militära historia.

Militärbefälhavaren på Gotland hemställer hos k. m:t, att kaptanen i Gotlands infanterikårs reserv Bengt Lindwall måtte beordras tjänstgöra vid militärbefälet under fyra månader för ytterligare bearbetande av militärbefälets arkiv. Militärbefälhavaren framhåller, att ett skede i Gotlands militära historia ännu är i det stora hela outforskat man av stort intresse att få belyst, nämligen tiden 1809—1812. Genom ett bearbetande av denna epok skulle även kunna skapas underlag för vidare utforskning av Gotlands nationalbevärings tillblivelse och första organisation. Chefen för generalstaben tillstyrker framställningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *