Föreningen Hem för Pauvres Honteux

har i dag på middagen hållit sitt ordinarie årssammanträde i föreningens lokaler. Till att leda dagens förhandlingar utsågs styrelsens ordförande, grosshandlare Anders Sandström, enär biskopen förhindrats närvara. Styrelse- och revisionsberättelserna lades med godkännande till handlingarna och ansvarsfrihet beviljades. Balansräkningen fastställdes. Av revisionsberättelsen framgick bl. a., att inkomsterna för år 1933 ut gjort 10,784:17 kr. och utgifterna 10,357:68 kr. med en behållning till 1934 av 426:49 kr. Även under det gångna året har föreningen varit i tillfälle få mottaga gåvor av bokända givare. Till hemmets föreståndarinna, fröken Lina Lindström, uttalade styrelsen ett varmt tack för hennes osparda möda för upprätthållande av föreningens välsignelsebringande verksamhet, och styrelsen uttalade jämväl den förhoppningen, att föreningen fortfarande liksom hittills måtte få vara innesluten i allmänhetens välvilja.
Till revisorer omvaldes länsbokhållare B. A. Ljungholm och bankkamrer R. Olin med bankkassörerna Wilh. Lundgren och Valter Alfvegren som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 September 1934
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *