Arbetsförmedlingen under augusti månad.

Vid arbetsförmedlingsanstalten inom länet ha under augusti månad på manliga avdelningen gjorts 228 ansökningar om arbete av 228 arbetssökande personer, av vilka 214 voro mantalsskrivna i länet. Av dessa senare hade 162 endast sig själva och 52 utom sig själva 139 andra personer att försörja. Av 117 tillgängliga lediga platser ha 78 tillsatts, alla inom länet.
Tillgången på drängar till jordbruket har liksom under de närmast föregående månaderna varit otillräcklig. På platssökande till stundande höstflyttning är tillgången god. Avtal äro i många fall ännu ej träffade, varför resultatet beträffande tillsatta platser är jämförelsevis ringa.
Ställningen på arbetsmarknaden f. ö. är betydligt gynnsammare än vid samma tid föregående år. Antalet arbetssökande i augusti 1933 var 556, lediga platser 210, därav 118 reservarbete; motsvarande tal i augusti i år voro 228, 117 och 10.
På sjömansförmedlingen råder fortfarande överflöd på platssökande.
På kvinnliga avdelningen ha gjorts 150 ansökningar om arbete av 150 arbetssökande personer, av vilka 138 voro mantalsskrivna i länet. Av dessa senare hade 136 endast sig själva och 2 utom sig själva 2 andra personer att försörja. Av 171 tillgängliga lediga platser ha 102 tillsatts, varav 100 inom och 2 utom länet.
Tillgången på platser har varit särdeles god och av större omfattning än vid samma tid i fjol. Brist på sökande har gjort sig gällande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *