Märkliga fynd vid Västergarn.

Professor Birger Nerman om sina undersökningar.
Stockholm, 30 aug. (TT.) Ett större gravfält från järnåldern på Gotland, ett av öns största, har i dagarna påträffats av professor Birger Nerman, vilken nu återkommit till Stockholm efter en tids preliminära grävningar på Gotland.
Vid en intervju med Sv. D. berättar professorn, att han samtidigt funnit klara belägg för sin redan tidigare uttalade hypotes, att någon forntida stad aldrig funnits vid det nuvarande Västergarn, utan att Västergarns forntida föregångare legat längre upp i landet, på ostsidan av den av den s. k. Paviken.
Tillsammans med kandidat Ingemar Atterman, säger professor Nerman, har jag c:a 10 dagar legat nere på Gotland för att preliminärt undersöka problemet om det forntida Västergarn. Norr om det nutida Västergarn finnes en geografisk situation alldeles analog med den vid Grobin. Liksom Seeburg ligger på insidan av Libausjön vid Alandafloden, antog jag, berättar professorn, att det forntida Västergarn också anlagts på insidan av Paviken, vid den där utmynnande Sudertingsån. Våra arbeten ha bekräftat denna teori, i det vi öster om Paviken påträffat ett av de väldigaste gravfält Gotland har abt uppvisa, 1 km. långt och ett par hundra meter brett. Tyvärr har det allra mesta redan för ett hundratal år sedan förstörts genom odling, och det finnes endast vissa orörda partier kvar, vilka emellertid ha precis samma karaktär, som de gotländska gravarna nere i Grobin.
Särskilt en grusås var föremål för professorns undersökningar och härvid arbetade man preliminärt igenom åtta gravar från tiden omkring 600 till inpå 1,000-talet samt gjorde en del småfynd, bland annat några bronssmycken från tusentalet. Över hela området påträffades också brända ben, genom vilkas förekomst det gamla gravfältet kunde kartläggas och rekonstrueras. Det hade givetvis varit av det största intresse, slutar de professorn, om vi hade hittat platsen för själva bebyggelsen, men det råder det egendomliga förhållandet på Gotland, att medan man från äldre järnåldern känner över tusentalet, har från yngre järnåldern endast ett enda hus påträffats, det vid Levide i Vall. Att komma den egentliga bebyggelsen på spåren blir sålunda nästa uppgift, och jag hoppas, att nästa sommar, ev. med hjälp av flygfotografering, kunna komma de huslämningar på spåren, som möjligen varit en förebild för det svenska Seeburg i Kurland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *