Visitation och installation i Stenkumla.

Biskopsvisitation förrättades i fredags, lördags och söndags i Stenkumla, Västerhejde och Träkumla församlingars pastorat, varvid visitator biträddes av kontraktsprosten G. Reuser.
De olika församlingarnas folk- och småskolor samt folkskolan vid Fridtorps barnhem inspekterades, och av de anställda förhören framgick, satt undervisningen skötts tillfredsställande och lämnat ett gott resultat.
Samtliga kyrkor befunno sig i ett fullt tillfredsställande skick. Till Träkumla hade skänkts en ny kyrkklocka, vilken den 10 sistlidne juni invigts av visitator. Sedan förra
visitationen hade tillkommit en del nya inventarier, utgörande gåvor av kyrkliga syföreningen och en del enskilda personer. Till samtliga givare uttalade visitator sin varma tacksamhet samtidigt som han till församlingen i dess helhet hembar sin erkänsla för visad omtanke om kyrkan.
Stenkumla kyrkogårds västra del var nu fullt färdigställd till begravningsplats. Det upplystes dock, att även efber detta arbetes färdigställande behovet av begravningsplatser knappast kunde anges tillfredsställande fyllt för mer än några år framåt, varför visitator hemställde, att församlingen inom en tämligen snar framtid måtte taga under omprövning frågan om ytterligare utvidgning av kyrkogården.
Det upplystes av pastor, att församlingens kyrkliga syförening arbetade för och hoppades att om några år kunna av hopsamlade medel bekosta införande av värmeledning i kyrkan.
I Västerhejde kyrka hade enligt visitators mening sedan förra visitationen beundransvärt mycket utförts till kyrkans prydande genom gåvor av olika slag. Visitator uttalade härför sin varma tacksamhet.
På söndagen installerades pastoratets nye kyrkoherde Helge Stenqvist i sitt ämbete av biskop Rundgren. Vädret. var strålande vackert. Biskopen och övriga i den högtidliga akten deltagande prästmän samlades i prästgården, varifrån de i procession tågade till kyrkan under klockringning från kyrktornet. Assisterande prästmän voro kontraktsprosten G. Reuser, kyrkoherdarna G. Sjöberg, C. J. Björkander, Henrik Carlson, K. A. Widegren, N. H. Ronquist och Ragnar Johansson samt domkyrkokomminister Nils Öberg o. komminister Erik W. Amér. Invånarna i pastoratets församlingar hade sammanlysts till Stenkumla och kyrkan var också fullsatt till sista plats av en andäktig menighet.
Akten inleddes med psalmsång varefter biskop Rundgren höll ett manande installationstal, utgående från texten i Apostlagärningarna 20: 28 v. Omedelbart efter installationsakten vidtog högmässa, vid vilken den nyinstallerade kyrkoherden predikade över dagens evangelietext. De två senaste årens konfirmander hade samlats till Stenkumla denna dag, och förhör vidtog efter högmässan med dessa ungdomar. Gudstjänsten avslutades med att biskopen nedkallade Guds välsignelse över församlingarna och sist sjöngs en psalmvers.
Omedelbart därefter vidtog visitationsstämma, varunder biskopen bland annat uttalade sin glädje över den offervillighet, som visats inom det kyrkliga arbetet i pastoratet, då närmast de tre församlingar visitationen denna gång omfattade, nämligen Stenkumla, Träkumla och Västerhejde. Till utgångspunkt för sitt visitationstal hade biskopen valt Jes. 40: 2. Efter stämman voro biskopen, de närvarande prästerna och församlingarnas förtroendemän inbjudna till middag i prästgården.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *