Gåfvor till Gotlands fornsal.

Mams. Louise Anjou: Pappers-Sedel å Tolf Dal. k.mt, af 1775. Garfvaren And. Pet. Lundberg, Klintehamn Mästerbref för Logarf. A. Mich. Lundberg, af 1780. Kontant 5 kr. (till Bygn.-fonden). Kyrkvärdhustrun Magd. Maria Haste i Hemse 2:ne Tallrickar, svarfvada af ask, flata. Landshöfdingen gr. R. Horn: Declation af H. M. kejsaren af Ryssland om kriget 1808, kungörelse om reqvisition för Ryska trupperna på Gotland; Öppen Declation, af amir. Bodisco, af 25 Apr. 1808 (o om blifvande Ryska Regeringen på Gotland af 29 Apr. 1808); Skrifvelse fr. H. M. (K. Gust. IV Ad.) till Ryska kejsaren; och Sång till Sv. Folket 1808 af J. O. Vallin: — afskrifter 2 Ark fol. K. Maj:ts Nåd. Proclamation om National-Beväringens upprättande, undert. af R. Cederström 9 Apr. 1811, 4 tryckta sid., 8:o. Betänkande i Gotländska jernvägsfrågan af R. Horn, 2 Juli 1875, häfte af 20 tryckta sid., 8:o. Ytterl. några ord om Gotlands-jernvägen af R. Horn, 28 Sept. 1875, häfte af 8 tryckta sid., 8:o. Mams. Lovisa Fredr. Säve: Dosa, rund, rödviolett (ett frunt:s porträtt under glas på locket). 4 st. Solfjädrar, Skolläraren Johan Björkegren: Kufiskt (Arabiskt) mynt. Landtbrukaren J. D. Holmberg: Prosten, Dokt. Jac. Holmbergs Magister-Bref af 1811.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *