Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 30 December.

Misshandel.
I de förut omnämda målen mot artilleristerna Johan Petter Henriksson och V. Larsson, angående misshandel å arbet. Olof Bingström, dels 22 September, dels 20 Oktober, afkunnades i dag utslag, hvarigenom Henriksson dömdes ett för slagsmålet 22 September böta 35 kr. äfvensom ersätta afhörda vittnen; Henriksson och Larsson för slagsmålet 20 Oktober att böta 25 kr. hvardera, likasom att ersätta i målet hörda vittnen.

Olaga upplag af fotogén.
Det förut omnämda, af landsfiskalen Svanberg instämda mål mot handl. Axel Sjöström, ang. olaga upplag af fotogén, 3 fat i bokb. Segerdahls gård, 4 fat i guldsmeden Hammarbergs, faten hvardera innehållande 60 kannor, fortsattes i dag, och var nu hr Sjöström tillstädes samt uppgaf, att han innehade rättighet till minuthandel med fotogén, och ansåg, att, om han dertill erhölle vederbörande gårdsegares tillstånd, han vore berättigad nedlägga fotogén i hvilken gård som helst. Målet uppsköts till 20 Januari på begäran af svaranden, som önskade vidare utföra sin talan.

Obundne hästar å gata.
Hemmansegaren Johan Folin, Medehys i Martebo, hade 26 sistl. November lemnat sina hästar, förspända åkdon, obundna och utan tillsyn å gata här i staden. Han erkände förseelsen och dömdes ett böta 3 kronor.

Fylleri.
Drängen Vilhelm Nyman från Vamlingbo, hvilken såsom förut nämts blifvit instämd för fylleri i Mars, men alltjämt mångfaldiga gånger, oaktadt vid allt högre viten för hvarje gång ålagd inställelse, uteblifvit när målet skulle företagas, uteblef äfven i dag, då han var ålagd inställelse vid 500 kronors vite. Sammanlagda vitesbeloppet för uraktlåten inställelse vid rätten uppgår nu till 990 kr. Målet måste nu ytterligare uppskjutas till 27 Januari, då Nyman vid hämtnings påföljd skall infinna sig vid rätten.

Stämningsmän.
Till följe af förordning af 10 Augusti 1877 angående utseende af stämningsmän, de der hafva att delgifva stämningar och domstolars beslut och hvad i utsökningsmål förekommer, utsåg rådhusrätten i dag till stämningsmän här i staden: stadsbetjenterna J. Sandelin. A. J. Pettersson, K.
Fjellatröm, Johan Vedin oeh O. V. Nilsson.

För ringare misshandel
å målaren D. Broström 19 Nov. dömdes arbetaren Karl E. Johansson att böta 15 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *