Häktad för barnamord.

Pigan Johanna Falk från Kronobergs län, antagen i tjenst här i Visby, der hon varit omkring 14 åre afreste härifrån i början af sistl. April till Stockholm, derifrån hon återvände hit med sista ångbåtslägenhet. Sedan ett fullgånget foster funnits i Stockholm i sjön midt för Karl XII:s torg, efterspanades modren till fostret, hvarvid misstankar föllo på Johanna Falk, som afvikit från Stockholm. Skrifvelse afgick derför från polismyndigheten i Stockholm till polisen härstädes, som hade till följd, att hon här anträffad 27 dennes togs i förhör hos stadsfiskalen i närvaro af tillkallad barnmorska. Vid detta förhör ville hon i början förneka, att hon framfödt något foster, men erkände slutligen, att hon här i Visby i sistl. Mars månad blifvit hafvande, att hon natten mellan 22-23 sistl. Nov. i Stockholm framfödt ett lefvande gossebarn, hvilket hon derpå genast insvepte i ett lintyg och dolde i en säng i rummet tills på qvällen 23 Nov., då hon gick ut med barnet, sålunda omsvept, och nedlade det i sjön vid norra ändan af Norrbro. Efter denna bekännelse häktades hon, och anstäldes 28 Dec. med henne kansliförhör, dervid hon vidhöll sin förra bekännelse. Hon öfversändes derefter till öfverståthållareembetet i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *