Stadsfullmäktige.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde å rådhuset sistl. tisdag den 11 dennes förekommo, bland andra, följande ärenden:
Fråga om aflåtande till Kongl. Maj:t af underdånig ansökan om egoutbyto mellan kronan och staden, för att till staden vinna den tomt, å hvilken den s. k. kronoskatteugnen nere vid skeppsbron stått, emot motsvarande stadens mark å östra byrummet, som nu begagnas till exercisplats, hade af drätselkammaren blifvit föreslagen och beslöts att, i enlighet med drätselkammarens förslag, ingå till Kongl. Maj:t med underdånig ansökan härom.
Af Sundhetsnämden ingifvet förslag om beredande af nödiga vattenaflopp dels ifrån s. k. ”Grafvarna” utanför staden, dels ifrån åtskilliga gator och gränder inom staden der det stagnerar föredrogs. Kostnadsförslag derå företeddes äfven drätselkammaren, som tagit frågan i öfvervägande hade nu till stadsfullmäktige föreslagit, att till en början för detta år skulle företagas vattenalledningsarbeten vid nya torget och Murgatan och bifölls detta drätselns förslag.
Beslöts fortsätttning af gatuomläggning å norra Kyrkogatan, Helgeandsplan och Rostockergränd.
En af åtskillige stadens invånare till magistraten inlemnad ansökan om 40 kobeten å stadens mark å norra byrumet emot en afgift af 5 kronor för hvarje ko, af planteringsgillet och drätselkammaren förut tillstyrkt afslogs af stadsfullmäktige.
Föredrogs interimsstyrelsens för anliggande at jernvägar ett Gotland skrifvelse angående aktieteckning för ändamålet. Härom uppstod en ganska liflig diskussion, i det en del talare ville återremiss till interimsstyrelsen för närmare utredning af frågan innan något beslut fattades; en annan del åter ville hafva den remitterad till drätseln. Sedan det slutligen blifvit yttradt, att något afslag i frågan alldeles icke borde ifrågakomma-utan endast närmare nödiga upplysningar inhemtas före frågans afgörande, beslöts på af hr S. Engström derom väckt förslag, att skrifvelse skulle aflåtas till interimsstyrelsen med begäran om utlåtande till drätseln af en närmare utredning af saken, hvarefter, sedan drätseln yttrat sig, ärendet ånyo skulle hos stadsfullmäktige förekomma till behandling och afgörande.
Sedan hr konsul L. N. Enequist blifvit förnekad infäste å en af honom vid skeppsbron bebygd tomt hade han inkommit med anhållan att staden måtte inlösa en å samma tomt uppförd magasinsbyggnad med 3,500 kr. — Af drätseln tillstyrkt bifölls detta af stadsfullmäktige.
Af konsuln E. Liljewalch gjord ansökan om infäste af en plats vid hamnen för uppförande af ett magasin bifölls, sedan hamndirektionen tillstyrkt bifall dertill. — I sammanhang härmed hade hamndirektionen ingtfvit förslag om upprättande af en plan för tomters och byggnaders ordnande vid hamnen. Hr Bokström ville hafva denna fråga skild i sammanhang med en sådan plan för hela staden, hvilket dock nu icke vann bifall utan beslöts att till hamndirektionen skulle öfverlåtas uppgörande af en sådan plan, hvarom den gjort förslag.
Af hamndirektionen uppgjordt förslag till ändringar i hamntaxan, egentligen åsyftande högre afgifter för segelfartyg än för ångfartyg, återremitterades till hamndirektionen.
Ansökan af jungfru Christina Larsson om tillåtelse att vid skeppsbron anlägga ett stånd för mathållning under sommarmånaderna, öfverlemnades till hamndirektionen.
Tillkännagafs, att staden tillfallande medel ifrån spritvaruförsäljnings aktie bolaget för året utgjorde 8,350 kr.
Auditör Engström anmälde, att rådhusrätten sistl. måndag afkunnat utslag i det af fanjunkaren G. M. Lindvall emot staden väckta mål om ersättning för honom fråntagen rättighet till utminutering af spirituosa i förening med gästgifveriet, denn i Lindvalls påståenden till en del blifvit bifallna, samt att Lindvall erlagt vad för fullföljande af målet i Hoträtten. Till följe häraf beslöts, att staden äfven skulle fullfölja målet samt att fullmakt skulle utfärdas till innehafvaren att å stadens vägnar lagligen förfara.
Föredrogs ett protokollsutdrag ifrån magistraten, deruti framställdes förslag om 100 kr:s löneförhöjning åt hvardera af polisbetjeningen; remitterades till drätseln.
Fråga om inlösen af en del af Linnéska tomten vid norra Kyrkogatan i och för gatans utvidgning, öfverlemnades till drätseln att afgöra på antagliga vilkor.
Till revisorer för granskning af läroverkets byggnadskassas räkenskaper utsågos hrr kaptener Ringbom och Törnqvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1875
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *