Rättegångs och Polissaker.

Rådhusrätten den 9 November.
Äfven denna dag handlades åtskilliga brotsmål, såsom:
1.) emot drängen Aug, Nilsson, angående af denne d. 6 sistl. sept. omkring kl. 10 på aftonen föröfvadt olofligt tillgrepp af frukt ur konsul G. T. Romdahls trädgård här i staden. Nilsson, upptäckt på bar gerning, lyckades taga flykten, men eftersattes, upphanns och erkände i tillkallad polisbetjenings närvaro tillgreppet, men nekade nu dertill inför rätten; sade, att han väl varit nere vid konsul Romdahls trädgård omnämda afton, men stått derutanför på gatan medan åtskillige med honom i sällskap varande personer varit inne i trädgården; att han hittat 2:ne äpplen på gatan och upptagit dem, samt för öfrigt icke gjordt något tillgrepp. Konsul Romdahl, närvarande, sade, på tillfrågan, att han alls icke satte något värde på frukten, hvilken antogs vara på sin höjd värd 25 öre, — att han icke gjorde något anspråk på ersättning, men att angifvelsen skett endast i ändamål att genom vederbörlig domstol få något exempel statueradt till stäfjande af hvarjehanda ofog, som en del ”okynniga pojkar” bedrifva i staden. — Målet uppsköts till den 23 november.
2.) Det förut omnämda målet emot skomakaren Wiberg, hans hustru och ogifta Johanna Wallander ang. olaga ölutskänkning afgjordes nu så, att Wiberg fäldes att böta 5 kr. hans hustru 10 kronor.
3.) I det förut, senast i N:o 85 af denna tidning, omnämda målet emot slagtaren Olof Ahlstedt, angående föröfvadt våld emot polisbetjenten Pettersson, då denne var stadd i tjensteutöfning, aflade Ahlstedt i dag värjemålsed hvarefter han yrkade 75 kronor i ersättning för tidsspillan, protokollslösen och utslag. Utslag afkunnas den 23 november.
4.) emot drängarne A. Andersson Dolk, Frans Gustafson och Ernst Lundberg ang. tillställande af lotteri i Dolks rum å ett Frans Gustafsson tillhörigt fickur, hvilket E. Lundberg dervid vann. Åberopade vittnen, hvilka dock äfven tagit lott och emot hvilka Fr. Gustafsson derför äfven anmälde jäf, fingo, såsom icke tilltalade dock höras, och intygade efter aflagd vittnesed, att Fr. Gustafsson gått omkring med en lottlista och utbjudit lotter a 50 öre pr st.; att de äfven tagit lotter samt att lotteriet egt rum. — För Ernst Lundbergs hörande, som uppgafs för närvarande vistas i Kalmar uppsköts målet till den 23 november.
5.) emot muraren Carl Rosenlund ang. emot artilleristhustru Nilsson i krutförsäljaren L. G. Enequists hus den i sistl. sept. föröfvadt våld medelst sparkningar m. m. — Rosenlund nekade; men ett vittne intygade att Rosenlund, som varit i sällskap med muraren Lindgren, sparkat hustru Nilsson på magen eller i sidan. — För vidare bevisninguppskof, till den 30 november.
6.) emot icke mindre än 7 särskilda personer ang. olofligt betande å stadens mark, nämligen: f. d. skolläraren Löfgren, korgmakar Nilsson, poliskommissarien Sandahl, enkan Johanna Larsson, cigarrfabrikören Nährström, skräddaren Olander och arbetaren Johan Persson; hvilka erkände och dömdes att hvardera böta 10 kronor, således sammanlagdt 70 kr. samt utgifva protokollslösen. Härvid är dock att märka, att poliskommissarien Sandahl vid rätten företedde ett skriftligt intyg ifrån husbonden Mathias Pettersson Kaungs i Weskinde, enligt hvilket Sandahl egde rättighet till bete för sina kreatur å Petterssons mark, och att Sandahl ovetande hans folk, vid utdritvandet at kreaturen till Weskinde, ”kommit att stanna” med dem å byrummet och der betat något. Sandahl kunde emellertid icke undgå att böta, äfven han, 10 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *