Rättegångs och Polissaker.

Rådhusrätten d. 2 Nov.
Allmänna åklagaren hade denna dag 11 särskilda mål, angående misshandel, oloflig bränvinsförsäljning, fylleri och oljud, öfverdådigt körande å stadens gator, samt försummad gaturenhållning, af hvilka några nu afgjordes och de andra, förvidare bevisning, uppakötos till den 16 d:s. Ibland de nu utgjorda voro:
1.) mot guldsmedsgesällen J. Edlund, angående fylleri, hvilken erkände, och dömdes att böta 5 kronor;
2.) mot försvarslöse arb. O. Holmström, angående fylleri, hvilken erkände förseelsen och dömdes att böta 5 kronor;
3.) mot viktualiehandlanden R. Westberg, angående försummad gaturenhållning. Hr Westberg bestred angifvelsens rigtighet, uppgifvande, att han hade tvänne hus, at hvilka han sjelt bebodde det ena, men att han uthyrt det andra åt annan person, och hvarå han nu ock vid rätten företedde hyreskontrakt, samt påstod, att någon gatuorenlighet icke förefunnits vid det af honom sjelf bebodda, men väl vid det uthyrda huset, hufvudsakligen bestående af lemningar af sand och grus, efter den derutanför verkstälda gatuomläggningen, hvilken af vederbörande icke blifvit bortrensad, samt att för öfrigt guturenhållningen utanför det af honom uthyrda huset skulle besörjas af den som hyrt detsamma. Såsom husegare dömdes Westberg icke destomindre att för försummad gaturenhållning böta 5 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 November 1874
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *