Föreningen

för en ”Sjukhjelps- och Begrafningsfond” i Wisby, ”hvars syftemål är att understödja den ledamot, som genom sjukdom eller olyckshändelse är urståndsatt att sköta sitt kall, samt vid ledamots frånfälle lemna bidrag till begrafningen”, hade sitt andra ordinarie årssammanträde å rådhuset härstädes sistlidne måndag, den 2 dennes, då val af föreningens tjenstemän för nästkommande år företogs samt 18 nya ledamöter inskrefvos.
Några ord om denna allmännyttiga, last allt för litet bekanta innrättning torde här böra nämnas. På af sadelmakaren L. E. Schöldström d. 2 maj 1872 utfärdad inbjudning till teckning för bildande af en ”Sjukhjelps- och Begralningsfond” i Wisby hölls, sedan omkr. 80 pers. tecknat sig såsom deltagare i en sådan förening, den 2 april 1872 sammanträde, då föreningen konstituerade sig och utsåg eu komité af 4 personer för upprättande af förslag till stadgar, hvilka på ett följande sammanträde, d. 1 maj s. å. antogos till efterlefnad. Enligt 2 § af dessa stadgar; får ledamöternas antal icke öfverstiga 200; inträdesalgift erlägges med 2 kronor 25 öre, samt vid ledamots dödstall ”50 öre af alla öfriga ledamöter; enligt 3 § ”extra uttaxering i mån at behof”; enligt 4 § utbetalas i sjukhjelp 3 kr. per vecka, för en tid af minst 5 dagar, och högst 3 månader; enligt 5 § utbetalas begrafningshjelp för afliden ledamot inom 1:sta året 25 kr. inom 2:dra 30, inom 3:dje 35 o. s. v. med 5 kronors förhöjning för hvarje år tills beloppet uppgår till 60 kronor, hyllket belopp förblifver det högsta; enligt 8 § handhafvas föreningens angelägenheter af en direktion, bestående af en ordförande och sex ledamöter; enligt 11 § 2:ne allmänna ordinarie sammankomster hvarje år, nämligen d. 1 maj och 1 november, dessutom, enl. 12 § extra sammankomster vid behof deraf. Enligt 17 § kunna dessa stadgar icke undergå någon förändring förr än efter 5 års förlopp, då under tiden möjligen ansedda nödige förändringar och förbättringar vidtagas.
Föreningen räknar nu 182 ledamöter, således fattas nu endast 18 tills det genom nu gällande stadgar bestämda högsta antalet är fullt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 November 1874
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *