Sedan den nedsättning i taxan

för telegramvexlingen med de Gotandska stationerna, hvilken med den 12 februari detta är, i anseende till då inträffade afbrott i postförbindelsen mellan Gotland och fasta landet, vidtog, den genom ett missförstånd å härvarande telegrafstation upphörde att tillämpas redan den 24 i samma månad, i stället för att fortfara ända till den 8 nästlidne april, då Konl. Telegrafstyrelsens circulär om återgång till den vanliga taxan utfärdades, varda de korresspondenter, sam af sådan anledning fått erlägga för höga afgifter för sina härifrån afsända inländska telegrammer härmedelst anmodade att innan utgången at innevarande Maj månad å telegrafstationen anmäla sig till återbekommande af hvad de i porto för ifrågavarande telegrameter tör mycket erlagt.
Wisby telegrafstation d. 7 Maj 1875.
O. F. KUYLENSTIERNA.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1875
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *