Stor förlust för en gotlandsfiskare!

Natten emellan tisdagen den 6:te och onsdagen den 7:de innevarande månad förlorade undertecknad 9 st. bättre strömmingsgarn med tillhörande redskap, hvilket allt, oaktadt trägna draggningar, icke kunnat återfinnas. Den förlust jag härigenom gjort uppgår till över 200 kronor och är således tur en man i mina fattiga omständigheter mer än känbar.
Skulle någen af mina kamrater inom det mödosamma fiskaryrket eller någon annan för den oförvållade nöden ömmande vilja med aldrig så liten skärf bistå mig, på det att jag åter kunde få idka mitt gamla yrke, mottagas sådana gåfvor med största tacksamhet hos enkan boende uti Myhtstenska gården vid södra torget, der anteckningslista finnes framlagd.
P. Ahlbom.

Hos red. har företetts bevis, undertecknadt af R. Lindström, Per Svensson och C. P. Johansson, att ufvannämnde fiskredskapet icke, oaktadt draggning under sex dygn, kunnat återfinnas, och hafva vi på Ablboms begäran på vårt annonskontor framlagt en lista för dem, som der skulle vilja lemna honom en skärt till lindring i hans bekymmer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Oktober 1874
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *