Angående vinterpostföringen

skrifver tidningen ”Kalmar” för den 2 dennes följande i anledning af beslutet om Oskarshamn till angöringspunkt för ”Sofia:
”Utom det att denna anordning bör medföra de största fördelar för Gotland och särskildt Wisby, är den tillika af vigt för hela landets samfärdsel med ön midt i Östersjön, då både person- och postbefordringen till följd af jernvägen från Oskarshamn numera bör kunna ske på mycket kortare tid än förut öfver Westervik. Besynnerligt nog synas ett par af Gotlandstidningarne ej belåtna med förändringen; deremot är det helt naturligt att Westerviks Veckoblad, som dervid torde föra sin stads talan, icke skall vara det.”
Då ”Kalmar” talar om att ett par af Gotlandstidningarna ”besynnerligt nog” ej äro belåtna med förändringen, taga vi oss friheten erinra att, såvidt vi bemärkt, vår kollega Wisbyposten ännu icke tagit till orda i denna fråga; vi ega dock grundad anledning tro, att W. P. i allo gillar förändringen, helst densamma blifvit tillstyrkt af konungens befallningshafvande, stadsfullmäktige och handelsföreningen, och om hvilkas förmåga att bedöma hvad som för staden och orten är nyttigast väl icke någon tvist bör kunna uppstå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *