Försök till rån.

In vägen emellan Westergarn och Tofta inträffade för några dagar sedan, att en kringresande handelsman blef öfverfallen af 4 á 5 från skogen framspringande manspersoner, hvilka affordrade honom hans penningar, men då handlanden icke
lät skrämma sig utan i stället med sin pistol hotade rånarne, toge dessa skyndsamt till flykten. Man förmodar att dessa bofvar tillhöra det band af tjufvar som nu huserar på ön och som, till så hög grad lyckats uppskrämma allmogen, att man nu litet hvarstädes börjar anbringa luckor för fönsterna och i öfrigt vidtaga allahanda försigtighetsmått. Då detta nedskrifres är ingen af ”bandet” gripen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *