Rättegångs och Polissaker.

Angående den af oss förut i N:r 76 af denna tidning, omnämda, ifrån bonden Carl Olofsson Ganarfve i Källunge tisdagsaftonen den 22 sept. föröfvade fickstöld, hölls sistl. lördag å cellfängelset härstädes ransakning med derlör häktade mosaiske trosbekännaren Leiser Abel Katz. Katz, införd i sessionsrummet, iklädd fångdrägt och ombunden om hufvudet med en pannduk, klagade öfver hutvudvärk samt förklarade, tillspord om stölden, att han icke visste om någon stöld, icke ens att han var anklagad för fickstöld.
Målsegaren, Carl Olofsson Ganarlve uppgal att han vid middagstiden d. 22 sammanträffat med Katz, inne å Wedins bierstuga och då bjudit Katz på ett glas öl, hvarefter äfven K. bjudit på öl. Derefter hade de sällskapat med kvar andra ut i staden, då K. ytterligare bjudit på punsch och plommon, samt omsider följts åt till konsul Cramérs kontor, der Olsson uppburit betalning för af honom försåld hvete, och hade han erhållit liqviden i nya 5 k:rs sedlar af Gotlands enskilda bank. Ifrån konsul Cramérs gård hade derefter K. åkt med O. upp åt österport och derunder ur O:e ficka tillgripit en plånbok, af hvilkens innehåll han tillegnade sig, såsom nu närmare upplystes, 72 kronor, nämligen 14 st. Gotlands enskilda banks sedlar å 5 kr. hvardera, samt 2:ne st. å 1 kr. När Olofson, sedan de skilts åt, saknat sina pengar och efterspanat Katz samt slutligen träffat honom inne å en krog, hade i dennes ficka anträffats en plånbok med inneliggande, utom andra penningar, de ifrån O. stulna nya sedlarne, 14 st. till antalet, och hvilka ock i summa passade tillsamma med det belopp deraf O. hade qvar i sin plånbok och han hos kons. Cramér erhållit. Åberopade vittnen intygade: Hr Ihre, att O. samma dag, d. 22 setp., hos kons. Cramér erhållit sådana sedlar; polisbetj. Pettersson, att K. som af Pettersson den afton stölden skedde blifvit tillfrågad om bondens pengar, svarat: ”visst har jag dem”, hvarefter Pettersson ur K:s ficka upptagit plånboken och uppräknat de deri förvarade pengar, ibland hvilka de ifrågavarande, af bonden saknade 14 st. nya sedlarna å 5 kr; med detta vittnesmål öfverensstämde ock ett annat vittne. K. bestridde vittnesmålen, sade att han tillvexlat sig dessa pengar dels af en för honom okänd bonde, dels af juden Levin; erkände väl, att han den ifrågavarande dagen sällskapat med O., men påstod, att denne då hade ”supit honom full”, och att ha icke så noga visste, hvad de sedan gjort med honom; yrkade för öfrigt uppskof för att få såsom vittnen hörda slagtarne Sedelius och Kahlqvist m. fl., hvadan målet uppskjuts till d. 8 d:s.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *