”Sofia” och vinterpostföringen.

I en föregående artikel hafva vi egnat några ord åt den besynnerliga omständighetea att ”Sofia” ännu ej anlöper Oskarshamn, oaktadt beslut derom blifvit fattadt och oaktadt inga naturhinder möta. Vi skola i en följande artikel närmare inlåta oss på detta ämne, men anse oss för dagen böra meddela, att enligt till oss i går (tisdag) anländt& telegram från Oskarshamn inga svårigheter föreligga för angöring af Oskarshamn i stället för det så kärt vordna Westervik. ”Ringa ishinder förra gångan; heter det i detta telegram, ”mindre nu enäs rent vatten finnesinom Klubb”.
Häraf framgår sålunda tydligt, att talet om ishinder vid Oskarshamn blott innebär de obotlärdigas förhinder, med andra ord är en ren osanning, skamlig nog i en så allvarlig fråga som den föreliggande. Ytterligare stöd härför hemta vi nr Oskarshamnsposten för den 6 dennes hvari det beträffande kapten Höggren och Sofias turer heter:
Angående vinterpostföringen mellan Wisby och fastlandet berättar nu äfven Westerviks Veckoblad för i lördags, att kungl. maj:t bifallit gjorda hemställanden om antagande af Oscarshamn till angöringspunkt, i stället för Horns brygga utom Westervik, men samtidigt berättas att, ehuru, enligt tidningens uppgift, den första resan på nya linjen skulle företagas torsdags gjorde ångbåten Sofia likväl sin resa på gamla linien. Tidningen säger att resan icke kunde företagas hit, emedan hamnen härstädes redan på tisdagen skulle vara isbelagd till 7 verktums tjocklek, hvaremot ångaren tidigt på torsdagen inkom till Westervik och afgick i vanlig tid
på fredagsmorgonen.
Den uppgiften, att isförhållanden bär i hamnen hindrat fartyget att gå hit, är fullkomligt oriktig. sanna förhållandet är att intet hinder för färden utom Klubb funnits eller finnes, och att ångaren, om man ej vill lägga till der, lätteligen ännu kan brånga sig till bryggan, ty svårare är ej isskorpan i hamnen. Beträffande uppgiften att fartyget samma dag kande ledigt inkomma till Westervik, så kan sådant ej hafva skett, emedan Westerviks hamn i följd af sitt läge måste förr isbeläggas än hamnen här.
Förmodligen menat tidningen Horns brygga i stället för Westervik, ehuru man ej kan sluta sig till en sådan mening af ordställningen.
Emellertid har Sofia icke ännu hitkommit, och man är med allt skål förvånad deröfver. Har kapten Höggren verkligen erhållit order att hitgå, så innefattar hans uteblifvande ett trots, som förtjenar straff, ty något naturhinder har icke funnits, och om sådant förebäres är det stridande mot sanningen.
Allmänheten afraktar icke utan otålighet meddelande om vederbörandes åtgöranden samt kapten Höggrens förklaring, ock vi skola ej underlåta att följa denna sak med all uppmärksamhet, hvarlör vi snart återkomma till ämnet, då vi och blifva i tillfälle att vederlägga några i Gotlands Tidning förekommande oriktiga uppgifter, som tiden ej tillåter oss att för dagen beröra”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *