Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträde i sin lokal å rådhuset tisdagen den 8 innevarande november kl. 6 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Beredningsutskottets och nykterhetsnämndens förslag till särskilda föreskrifter beträffande försäljningen av pilsnerdricka i staden (trycket n:r 2 1).
3) Beredningsutskottets yttrande över handlandena Leo Vennbergs, H. G. Stenströms och Sven G. Eklunds ansökningar om tillstånd att till avhämtning försälja pilsnerdricka.
4) Drätselkammarens vid föregående sammanträde bordlagda förslag om uppförande av byggnad för köttbesiktningsbyrå å tomten Nr 26 i kvarteret S:ta Maria inom Norderroten (föreg. tryck n.r 54—1923, 36—1925 och 1—-1932 samt trycket n:r 23).
5) Magistraten med avskrift av Kungl. brev 21/10 1932 angående tillstånd för staden att till bestridande av utgifter för om- och påbyggnad av högre allmänna läroverkets i Visby huvudbyggnad upptaga ett lån å 291,300 kronor att genom årliga avbetalningar gäldas under loppet av högst 25 år.
6) Fattigvårdsstyrelsen med förteckning å personer i staden, som på grund av fattigdom eller Sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande år 1933.
7) Mellankommunala prövningsnämnden med tre protokollsutdrag ang. fördelning av progressivskattens grundbelopp.
8) Skrivelse från disponenten Arendt de Jounge med anhållan om entledigande från uppdraget att vara ledamot i Visby stads arbetslöshetskommitté.
9) Skrivelse från magistraten med tillstyrkande av framställning från rådmannen K. G. Tiberg om erhållande av pension.
10) Skrivelse från Städernas Allmänna Brandstodsbolag angående beviljat bidrag till stadens brandväsande innevarande år.
11) Framställning från styrelsen för A.B. Visby högre flickskola om anslag såsom bidrag till tillfällig löneförbättring åt lärarinnorna vid skolan.
12) Byggnadsnämnden med av arkitekten Sven Markelius upprättat förslag till revidering av stadsplanen utanför ringmuren, åt följt av nämndens utredning och utlåtande (trycket n:r 22).
13) Visby stads anstalter för yrkesundervisning med redogörelse för arbetsåret 1931—1932.
14) Framställning från bestyrelsen för centralförbundets för nykterhetsundervisning allmänna upplysningskurs i Visby 1933 om bidrag till kursen.
15) Hamndirektionen med nytt förslag till utbyggnad av Visby hamn invid södra vågbrytaren för beredande av tillräckligt skyddad plats för mindre fartyg och båtar m. m.
16) Remiss från barnmorskestyrelsen av två ansökningar till ledigförklarade barnmorsketjänsten i Visby distrikt n:r 2, för yttrande.
17) Remiss från magistraten av utav Hilma Holmberg anförda underdåniga besvär över Konungens befallningshavandes i länet resolution 27/9 1932 rörande vissa inskränkningar i den henne bevåljade rättigheten att utskänka pilsnerdricka.
18) Ansökningar om utsträckt ut skänkningstid:
a) av Skånska Gillet;
b) av Musikaliska Sällskapet.
19) Drätselkammaren med förslag till tariff vid leverans av trefasig högspänd växelström till länslasarettet.
20) Anhållan av drätselkammaren om bemyndigande att utarrendera jordlägenheter norr om staden samt jakträtten å stadens uteliggande mark.
21) Framställning av Gotlands föreläsningsanstalt för dövstumma om anslag till anordnande av föreläsningar för dövstumma i Visby.
22) Drätselkammarens yttrande över hamndirektionens begäran om åtgärder för utbekommande av återstoden av statsanslaget till hamnförbättringsarbetena (trycket n:r 24)
Till ärendena hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å sekreterarens expedition å vanlig expeditionstid samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 3 november 1932.
Ordföranden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *