Rättegångs- och Polissaker.

Rådhuset, den 7 September.
På begäran af försäkringsbolaget Skandias ombud, kamreraren T. Falk, hölls ånyo ransakning angående den af oss förut omnämda, natten till den 21 sistl. juli timade eldsvådan å vid ”gamla hamn” och näst intill tändsticksfabriken derstädes belägna Lundqvistska gjuteriet. Skandias ombud, äfvensom dess agent härstädes, handlanden Carl Molander öfvervoro ransakningen, Gjutaren P. G. Lundqvist vidblef sina vid förra ransakningstillfället gjorda uppgifter och sade sig icke hafva något vidare att angående eldens uppkomst tillägga.
Lundqvists broder. Gerhard anstäld vid gjuteriet kort före branden, hade ingenting annat väsendtligt att uppgifva, än att han trodde, att elden kommit ifrån af stenkol i smedjan utvecklad och antänd gas. Gjuteriarbetaren A. G. Claesson hade sväfvande och osäkra uppgifter, hvilka delvis motsades af gossen Lindvall, som äfven varit vid gjuteriet anstäld.
Byggmästarne Lindgren och Pettersson hvilka efter branden besigtigat skorstenen till det nedbrunna gjuteriet kunde ingenting upplysa, men yttrade, ifall ett så stort hål å skorstenen förefunnits före, som efter branden, detta kunde vara anledningen till eldsvådan. På begäran af stadsfiskalen uppskjöts den vidare ransakningen härom till den 28 september.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 September 1874
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *