Till den sista vilan

vigdes i går stoftet efter bortgångne e. o. tjänstemannen vid riksbankens avdelningskontor härstädes Harald Hallgren.
Den högtidliga sorgeakten ägde rum i domkyrkans kapell i närvaro av sörjande anhöriga och vänner samt styrelseledamöter och tjänstemän vid riksbankens avdelningskontor. Officiant var domkyrkokomminister Nils Öberg. Sedan ps. 488: 2—4 sjungits, höll denne en gripande sorgebetraktelse med ledning av orden i Luk. 7: 12: »Och se där bars ut en död och han var sin moders ende son». Officianten riktade därvid också tröstens ord till de närmast sörjande. Sedan de tre skovlarna mull. fallit på kistan och skriftens ord om döden och uppståndelsen lästs, sjöngs till sist ps. 486: 1, 6, 7.
Processionen fortsatte därefter till Norra begravningsplatsen, där den bortgångne får sin sista viloplats. Sedan kistan här sänkts i graven, nedlade grosshandlare C. I. Kolmodin i egenskap av ordförande i styrelsen för riksbankens avdelningskontor en krans från styrelse och tjänstemän och uttalade några avskedsord.
En rik blomsterskörd hade ägnats den bortgångne på hans sista färd och bland kransarna märktes sådana från styrelse och tjänstemän vid riksbankskontoret med blå och gula band (Tack för plikttroget arbete och gott kamratskap), från klasskamrater vid Visby högre allmänna läroverk, med vita band (Ditt minne skall leva ibland oss) m. fl.
— Till gravens ro vigdes likaledes i går stoftet efter typografen David Nordgren, vilken efter en långvarig sjukdom avlidit härstädes. Norgetåget utgick från epidemisjukhuset. Framför likvagnen med kistan gingo medlemmar i Visby typografiska förening härstädes med avdelningens florbehängda fana och även medlemmar i esperantoklubben deltogo i processionen.
Jordfästningen förrättades i domkyrkans kapell av läroverksadjunkten J. A. Kjellander, som därvid höll ett vackert griftetal med ledning av orden i Ps. 36: 10: »Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus». Den högtidliga akten ägde därefter rum på ritualenligt sätt.
Den bortgångnes stoft fördes därefter till Norra begravningsplatsen, där det sänktes i graven. Här framträdde redaktör Gust. Svedman och framförde ett tack till den bortgångne från tidningen Gotlänningen för hans arbete i dess tjänst och vidare uttalade journalisten K. G. Andersson i ett anförande på esperanto en avskedshälsning till den bortgångne, som var en av Gotlands första esperantister. Till sist framförde lokförare Ragnar Nilssom de anhörigas tack för den hyllning, som ägnats den bortgångnes minne.
I den vackra skörd av blommor, som sänts till båren, märktes kransar från Gotlänningens tryckeriaktiebolag, vita band, från Gotlänningens personal, med blå och gula band (En sista hälsning), från Visby typografiska förening, med vita band (Vila i frid! Ditt minne lever), från Visby esperantoklubb m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *