Vid Visby Elementar-Läroverk

börjar höstterminen Fredagen den 28 innevarande Augusti. De lärjungar, hvilka, enligt tillkännagifvande vid vårterminens afslutning, hafva att undergå skriftlig eller muntlig flyttningsexamen, äfvensom de, hvilka nu vilja sig till sådan anmäla, böra infinna sig sagda dag kl. 10 f. m. Anmälan om intagning i läroverket bör göras samma dag kl. 1/2 9-1/2 10 f. m. å rektors embetsrum 1 tr. upp i läroverkshuset.
Upprop med läroverkets samtlige lärjungar hålles Thorsdagen den 3 September kl. 11 f. m., då ingen, som under terminen vill åtnjuta undervisning, får vara frånvarande, så framt han ej hos rektor anmält laga förfall.
Till efterrättelse meddelas följande stadganden:
Ej må i statens läroverk till lärjunge antagas någon som icke är tio år gammal eller hunnit så nära denna åldergräns, att den skulle under nästföljande termin af honom uppnås.
Ej heller må i statens läroverk lärjunge antagas, som icke är försedd med intyg af vederbörande presterskap om sin födelseort, ålder och sitt uppförande, samt med tillförlitliga bevis att halva hatt naturliga eller vaccinkoppor och att vetterligen ej vala med smittosam sjukdom behäftad.
Lärjunge, som under den kommande terminen icke vill deltaga i udervisningen vid läroverket, vare sig att han blott för terminen önskar vara frånvarande, eller att han vill för alltid knipa läroverket, hör sådant ju förr desto hellre och senast den 27 Augusti hos rektor anmäla.
Wisby den 13 Augusti 1874.
O. W. LEMKE.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Augusti 1874
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *