Priset för lägenheten icke oskäligt?

Handlanden Josef Björkdahl i Gotlands Hesselby har hos k. m:t anfört besvär över, att kammarkollegium bestämt köpeskillingen för den av honom innehavda, till friköp begärda lägenheten under komministerbostället i Dalhems socken till 1,250 kr. I besvären har han yrkat, att köpeskillingen måtto nedsättas till 1,000 kr. Det av kollegium bestämda priset synes enligt hans mening vara oskäligt högt efter ortens förhållanden, även med hänsyn tagen till att tomten redan är bebyggd och i bruk som handelslägenhet.
Bostälisnämdens ordförande, kyrkorådet och kyrkostämman i Dalhems församling tillstyrka nedsättning av köpeskilligen till 1,000 kr., varemot boställsinnehavaren, länsstyrelsen och domkapitlet avstyrka besvären. Landshövding .Rodhe, landsherrerare Gustaf Melin och kammarrådet Gustaf Nyborg besökte sommaren 1931 lägenheten och länestyrelsens förslag om köpeskillingens bestämmande till 1,250 kr. grundande på den uppfattning om tomtens värde, sam då erhölls. Någon anledning att frångå denna sin tidigare uppfattning har länsstyrelsen icke, varför densamma hemställer om besvärens ogillande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *