Läroverksläkarens årsberättelse.

Läroverkets läkare, dr Kurt Bergström, framhåller i sin årsberättelse för läsåret 1931-32 bl. a., att den s. k. Bornholmssjukan, som uppträdde under höstterminen, räknade 19 fall. Under vårterminen i år inträffade bl. a. 27 fall av lindrig influensa. Sammanlagt inträffade bland eleverna under höstterminen 180 sjukdomsfall bland 279 lärjungar och under vårterminen i år 215 sjukdomsfall. De vanligaste sjukdomarna syntes ha varit i andningsorganen samt halsfluss och allmänt illamående.
Det stora antalet fotskador är anmärkningsvärt, »Det förefaller, säger en klassföreståndare, som om ben- och fotskadornas frekvens ökades vid skolorna. Beror väl på ökat deltagande i idrott. Kanske också på att man numera uteslutande använder lågskor?».
Vad den fysiska fostran beträffar ha de obligatoriska idrottsdagarna använts till idrottstävlingar och märkesprov samt skridskoåkning m. m. Dr Bergström uttalar i samband härmed en förhoppning om att bad eller duschanordning måtte komma till stånd. Ifråga om skolmaterielen »äro skolbänkarna av så pass gammal modell, att de närmast höra hem-rna på ett skolhygleniskt-historiskt museum», heter det vidare.
Skolläkaren har haft mottagning varje tisdag klockan 8,310-9,30 å rektorns expedition. Dessa mottagningar ha i regel varit fåtaligt besökta av lärjungarna, vilka mestadels uppsökt skolläkaren på hans privata mottagningsrum. Något särskilt rum för läkarens mottagning saknas å läroverket, till stort men vid verkställandet av undersökningar av gossarna och flickorna. Synnerligen ögonundersökningen är försvårad, då lämpliga anordningar ej kunna vidtagas i det rum, som nu är upplåtet för läkarens mottagningar, säger dr Bergström till sist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 augusti 1932
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *