Den blockerade ärtbilen spökar.

Den av oss i går omnämda tragikomiska blockadhistorien mot den »prickade» lastbilen från Stånga myr har i dag egendomligt nog upprepats. Den ifrågavarande bilen, som denna gång icke fördes av prickad chaufför, kom åter till konservfabriken med en last av ärter från en av socknarna därute. Resultatet blev att arbetarna vid fabriken vägrade att taga någon som helst befattning med avlastningen av ärterna.
Då bilens ägare senare kom till platsen, stod lasset fortfarande kvar. Han hade intet annat att göra än att häniända sig till ordningsmakten för erhållande av vittnen till den behandling, för vilken han blivit utsatt i utövande av sitt yrke som trafikbilägare. Samtidigt, tillkallade han också en jurist för att söka ordna mellanhavandena om inte med arbetarna så med fabriken. Den odlare, vars ärter bilen medförde, har nämligen kontrakt, att ärtskörden skall levereras vid fabrikens inlastningsdörr, och situationen blir onekligen en smula komplicerad, om fabrikens personal sedan vägrar att emottaga varan.
varje fall blir det fabriken och icke odlaren, som får taga risken av arbetarnes vägran.
Det befanns emellertid, då bilens ägare med vittnen och juridiskt biträde anlände till platsen, att ärterna blivit vederbörligen avlastade. Uppgörelse träffades också med fabriksledningen, att därest historien skulle komma att upprepas, lasten skulle få avstjälpas nå gatan utanför fabriken, vilket redan nu i nödfall brukar tillämpas. Vad sedan arbetarne tänka göra blir väl en angelägenhet, som fabrikens ledning och arbetarne få göra upp i överensstämmelse med gällande avtal. Bilens ägare tillskyndades givetvis åtskilliga kostnader genom de åtgärder, som han måste vidtaga för situationens uppklarande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *