Massakonflikten och de gotländska kalkbrotten.

Då som bekant de gotländska kalkstensbrotten skeppa mycken kalksten till de norrländska pappersmassefabrikerna, kan man iu draga den slutsatsen, att den nu uppgjorda massakonflikten även influerat på verksamheten vid de gotländska stenbrotten. Så har också varit fallet, och det var med verklig lättnad, man där ute mottog underrättelsen om uppgörelsen i massakonflikten. Helt inställd har väl icke driften varit vid något stenbrott. men däremot inskränkt vid flera brott. Största känningen torde Stormars ha haft, där driften varit inskränkt till en bråkdel av den vanliga omfattningen. Bläse har i huvudsak skeppat på.Husum. Strå kalkbrott i Fårösund har skeppat till Kalix och Ronneby, medan Smöjen och S:t Olofsholm skeppat en och annan last till Tyskland. Vid samtliga dessa platser har endast halv drift kunnat uppehållas. Bungenäs torde ha haft det bäst med sina skeppningar till BOCIkerbruken i Skåne och för övrigt på Tyskland, Furillen står utanför det hela, då ägaren, Stockholms superfosfataktiebolag, endast skeppar till den egna fabriken i Trollhättan — driften har emellertid varit ganska obetydlig nå sista tiden. Det nya, av byggmästare Ekstrand ägda kalkbrottet vid Ahr torde ha haft relativt jämn drift, ehuru denna iu är av väsentligt mindre omfattning än vid övriga kalkbrott.
Inalles torde vid de gotländska kalkbrotten på norra Gotland sysselsättas c:a 600 man. Gotlands kalkverk hoppas nu vid sina anläggningar komma igång igen på allvar denna vecka, och även vid övriga kalkbrott torde driften komma att ökas efterhand som massafabrikerna i Norrland åter sätta igång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 augusti 1932
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *