Ångaren Renates undergång.

Experter vid svenska u-båtsvapnet anse kollision för trolig.
Den mystiska utanför Gotland, då den tyska ångaren Renate sjönk efter en kollision med ett hittills okänt undervattensföremål, har icke lämnat den marina sakkunskapen och sjöfartsmännen någon ro. Man tror ganska allmänt icke att ångaren stött på något vrak, enär detta av flera skäl faller sig osannolikt.
Teorien att Renate kolliderat med en u-båt – i detta fall rysk, då dylika efter allt att döma befunnit sig i farvattnet – vinner därför allt större tilltro bland sakkunskapen. Experter inom det svenska u-båtsvapnet håller sålunda för mycket troligt, att ångaren kolliderat med någon av de ryska u-båtarna. Stöten måste efterresultatet att döma ha varit mycket kraftig, samtidigt som kolliskonsföremålet måste ha varit av mera massivt slag än ett vanligt vrak. Det är i så fall troligt, säger man inom u-båtsvapen, att ångaren träffat själva u-båtens skrov eller möjligen törnat rätt på nätsexen i stäven och fått sidan uppriven av denna. Något med säkerhet vet man givetvis icke, men teorien förefaller ganska sannolik, och det assuransbolag i vilket fartyget varit försäkrat lär också vara av samma uppfattning.
Ännu ha från ryskt håll inga meddelanden synts i sak, men enligt uppgifter från Riga till A. B. Skall den ryska övningsavdelningen under gång till sjöss under loppet av juli månad varit utsatt för en sjöolycka. Ingen vet emellertid ännu av vad slag. Det förefaller på grund härav som om teorien om u-båens kollision med tyska ångaren Renate i nög grad bestyrkts.
U-båten behöver givetvis icke gått under, ty exempel finnas på att u-båtar kunnat kollidera med övervattensfartyg och sjunkit åtskilliga tiotal meter – fall ha förekommit inom skilda mariner, senast hos oss – utan att ha förolyckats. I fallet Renate lär emellertid kollisionen ha varit så kraftig att det förefaller mycket osannolikt att den ryska u-båten och dess besättning kommit unden med livet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 augusti 1932
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *