Ny polisrapport i Kreugeraffären.

Holländska bolaget Garantas affärer.
Stockholm, 29 juni. (TT). Kriminalpolisen har nu avgivit rapporten nr 12 i Kreugeraffären, som handlar om direktör Carl Langes holländska bolag Garanta.
Polisen har i Langes kontor lagt beslag på bl. a. fem handelsböcker gällande Garanta. Av dessa framgår att Garantas skuld till International Match på 17 milj. dollars bokförts den 1 oktober 1925 och 8 milj. dollars-skulden till TändsticksboLiget 1 januari 1927.
Vid polisens granskning uppstod emeltertid misstanken, att böckerna skrivits i år, och hos tillverkaren konstaterades snart det märkliga förhållandet, att böckerna tillverkats i december 1931. Polisen inhämtade vidare, att Lange år 1928 till Amsterdam översänt två böcker rörande Garanta, som befunnits väsentligt avvika från de nya.
Lange medgav nu, att böckerna voro, nyskrivna efter kladdar, som tidigare förts. Lange hade med ledning av sina anteckningar dikterat de olika posterna. Vid omskrivningen, hade »Aktiebolaget Russia» konsekvent lindrats till »Ivar Kreuger».
Sedan de nya böckerna på detta sätt blivit utskrivna, hade Lange rivit sönder de gamla böckerna. Han hade tyckt desamma icke längre behövas. I den »Bilanz-Buch», som. Lange tidigare förts, hade icke medtagits skulderna till International Match och Tändsticksbolaget, varför bolansräkningarnas slutsumma icke uppgått till ens 1 milj. floriner. Att Lange, då han skrev den nya »Bilanz-Buch» lagt till skulderna till International Match och Tändsticksbolaget, ävensom motsvarande belopp i fordringar, hade berott på, att han »tyckte att deborde vara nu».
På fråga varför Lange bekräftat Garantas skulder till International Match och Tändsticksbolaget, då Lange, som var ensam firmatecknare, icke iklätt Garanta några sådana skulder, förklarade Lange, att detta skett uteslutande på Kreugers order. Säkerheten för Garanta utgjordes av Krenger, förklarade han. Något bevis på att Garanta hade fordran på Kreuger fanns emellertid icke.
Revisorn i Tändsticksboläget Nils Simonsson berättar, att han av bokföringen fått den uppfattningen, att vissa fordringar, som Tändsticksbolaget haft bokförda på polska suspenskontot, Continental Investraents konto och Deutsche Union Banks konto, överflyttats på Garanta, att Garanta blivit skyldigt Tändsticksbolaget 8 milj. dollars. Simonsson hade ippsökt Kreuger för att fä klarhet om dessa transaktioner. Kreuger uppgav, att Garanta t. v. skulle tjäna som mellanhand för bokförandet has Tändsticksbolaget av vissa förskott och utlägg i samband med förvärvande av tändsticksföretag och tändstickskoncessioner, förnämligast i Polen. Simonsson hade fäst sig vid den höga räntan på Garantas skuld, 24 procent men han ville minnas, att Kreuger förklarat, att dylika räntor vore vanliga i Polen. Att räntorna under de senare åren betalats genom kreditering från Kreuger & Toll, fann Simonsson ej anmärkningsvårt, då Kreuger & Toll ansågs fullt gott för skulden till Tändsticksbolaget.
Bland Kreugers papper har hittats en av Simonsson år 1932 skriven P. M. över uppgifter och åsikter, som hr Dahlin i Bankinspektionen i januari 1930 uttalat för bankdir. N. Hedberg i Kreditbanken.
Angående Tändsticksbolaget heter det, att bolaget skriver i tidningarna lom en exportsiffra av 103 procent av 1.914 års, men i verkligheten C den 50 procent, emedan fabrikerna endast arbeta 3 dagar i veckan. Var bolaget under sådana förhållanden får sin vinst ifrån, vet man icke. Bolaget pratar om världsmonopol pA sund av avtal med de amerikanska ocn engelska bolagen, men när dessa avtal om en del år utgå, ramlar världsmonopolet sänder, och vad har då bolaget kvar? Jo, sina skulder.
Bolagets dotterfretag skriva borgen för varandra i stor utsträckning, och fråga C, om ej bolaget iklätt sig garantier för Kreuger personligen. Vidare heter det
Kreuger släpper aldrig någon riktigt in på livet på sig, och när han en gång kommer att draga sig själ ur spelet med efi törrhögenhet på 30 á 40 milj., och den lurade svenska allmänheten sitter där med sina värdelösa tändsticksaktier, så få vi höra, vad de då säga.
Angående Kreuger & Toll förklaras bl. a. att bolaget har stora riskabla borgensförbindelser.
Under förhöret om denna P. M. berättade Simonsson att han själv skrev promemorian efter Hedbergs diktamen och personligen överlämnade rapporten till Kreuger. Simonsson ansåg själv uppgifterna oriktim och som ett utslag av en strävan att vilja skada Kreugerkoncernen. Kreuger tog emot papperet utan att reagera. Det var möjligt att han sade någonting om, att han förut kände till förtalet från detta håll.

Ett par försvunna böcker återkomna.
Enligt vad TT. inhämtat har Lange vid nytt förhör på onsdagskvallen återförskaffat de tidigare förda balans- och kassaböckeraa, som ban uppgivit vara förstörda. Dessa böcker förete emellertid. så vitt man nu kunnat utröna, väsentliga avvikelser från innehållet i de tidigare åberopade böckerna.

Stora återvinningar i sikte.
Stockhalm 29 juni. (TT.) Enligt N. D. A. har interimsförvaltningen i Kreuger & Tolls konkurs i sina utredningar nu kommit så långt att återvinningstalan om stora belopp komma att anhängiggöras. Det rör sig om affärsavslut, som på Ivar Kreugers senaste år kommit till stand och varigenom stora realvärden, vilka allt fortfarande äro kuranta och till stor del ograverade, frånhänts företaget under omständigheter, som tarva rättslig utredning. Enligt uppgifter lära redan under nästa vecka ett antal rättegångar med sådan återvinningstalan komma att anhångiggöras vid Stockholms rådhusrätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *