Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM, 22 juni.
Havdhems och Eke R. L. F.-are hade i går kväll rätt talrikt samlats i Eke folkskola i och för diskuterande av en del på dagordningen stående frågor.
Den första diskussionen, som skulle röra sig om betesvallar och därmed sammanhängande problem inleddes av pioniären på området, lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske. Han betonade särskilt vikten av planläggningen av arbetet med vallarnas iordningsställande, av tillgång till minst en fålla nära gården samt isynnerhet tillvaratagandet av de naturliga vattenförråden m. m. Att det skulle komma någon diskussion åstad i detta ämne »sedan sakkunskapen talat». som en talare uttryckte sig, trodde man väl knappast. Det visade sig dock, att olika meningar voro rådande dels vad det beträffade fållornas storlek. dels betesgräsets längd vid första utsläppning o. s. v.
Sedan nu betesfrågan tillräckligt ventilerats, och det lagts i de högre makternas händer att giva gräset dess behagliga längd, uppträdde gutabänderna »klockarefar, som skall allting bestyra», landstingsman J. Ahsten, och höll ett mycket intressant, lärolikt och belysande föredrag om de ekonomiska föreningarna här på ön. Han uppehöll sig då till att börja med vid centralföreningen och klarlade därvid hur föreningens ställning ter sig hm efter rekonstrueringen och uttalade den förhoppningen att centralföreningen allt framgent skulle förbliva isynnerhet de mindre jordbrukarnas inköpsförmiedlare. Därefter berörde talaren i förbifarten den nyligen av riksdagen beslutade stödåtgärden åt mjölken och den nybildade meierisammanslutningen. Han uttalade därvid som sin mening, att samma väg borde användas vid. regleringen av äggpriset och övergick därefter att tala om gotlandsäggets försäljningsmysterium. Efter att hava gläntat en smula på detta mysteriums skal och uttalat sin tillfredsställelse med det intresse, varnied säggcentralens arbete omfattas, avslutade han sitt anförande med att mana alla och envar som är ansluten till en förening, att stödja densamma genom att handla med sin förening även om det någon gång till synes ej skulle givanågon direkt ekonomisk vinning. Den diskussion, som nu följde, kom givetvis att röra sig om centralföreningen. Något uttalande fann sig mötet ej föranlåtet göra men av diskussionen att döma tycktes, tydligen dikterat och uppammat av den fulla förståelse för centralföreningens uppgift som prisbildande faktor, ett verkligt behov av en jordbrukarnas egen inköps-och försäljningsförening föreligga.
Som siste inledare för dagen framträdde K. Pettersson, Sigters, och utvecklade vissa synpunkter angående utsädesförbättringens ordnande på ett billigare sätt än som för närvarande låter sig göra. Vikten av prima utsäde ansåg talaren ei kunna tillräckligt värdesättas och ville föreslå odlare med riktigt förstklassiga jordar att försöka fylla detta behov av gott utsäde hos odlare av sådana jordar, som el lämna en fullgod utsädesvara. I den därpå följande diskussionen yttrade sig flera mötesdeltagare och framkommo därvid flera instämmanden.
De å föredragningslistan upptagna trenne diskussionerna voro därefter genomgångna och mötet kunde, efter att hava behandlat ett par vid mötet framkomna förslag, av för aftonens möte valde »klubbmästare», lantbrukaren Axel Pettersson, Gudings, förklaras avslutat.
Sekr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *