Föreningen ”Hem för Pauvres Honteux” i Visby

har i dag haft ordinarie årssammankomst å Hemmets lokal, Smedjegatan 4. På grund av att biskopen var förhindrad närvara utsågs grosshandlare Anders Sandström till att leda dagens förhandlingar. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna årets förvaltning. Av berättelserna framgick bl. a., att inkomsterna under ’året utgjort 11,931:54 kr. och utgifterna 11,698:97 kr., varvid alltså ett överskott förefans å 232:57 kr. Den ingående balansen vid 1931 års början utgjorde 114,335:71 kr. och den utgående balansen till år 1932 119,433:58 kr. Därav framgår att en kapitalökning skett med 5,097:87 kronor, vilket berott på att Hemmet fått mottaga en del donationer. bl. a. av en person som önskar vara onämd 1,500 kr., av Sällskapet D. B. V:s sparbank och Ångfartygs Gotland vardera 500 kr. samt av Visby klubb m. fl. enskilda mindre belopp, varlämte till kommer nettot på lotteriet 1,500 kr. Styrelsen framförde ett varmt tack för gåvorna och jämväl till Hemmets föreståndarinna ”för den osparda möda hon nedlagt för Hemmets välsignelsebringande verksamhet.
Efter föredragningen av berätteherna skred man till val av revisorer, varyid utsäges bankkamrer Ragnar Olin och länsbokhållare B. A. Ljungholm, med direktörsassistenten Malte IWiman och bankkassör V. Lundgren sam suppleanter. Styrelse., fick härefter i uppdrag att kalla en der för Hemmets verksamhet intresserade personer till medlemmar i föreningen. Ordföranden meddelade, att Hemmet av doktorinnan Karin Lundahl fått mottaga en del gåvor, bl. a. pianino m. m., för vilka gåvor ordföranden på styretseos vägnar framförde ett hjärtligt tack, vilket fördes till protokollet.
Sedan föredragningslistan genomgåtts framförde ordföranden på föreningens vägnar några tacksamhetens ord till konsul Hj. Klint, som i 25 års tid innehaft uppdraget såsom föreningens kassör, men nu avsagt sig på grund av ålderns rätt. Hr Sandstrdm erinrade därvid om den rening och reda, som präglat konsul Klints arbete och tackide honom för den osparda möda och det intresserade arbete, han nedlagt till Hemänets bästa. Detta tack fördes till dagens protokoll.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *