Misstankar om spritsmuggling på Gotland.

Gotlands kuster torde vara de enda av Sveriges kuster, där särskild bevakning mot spritsmuggling icke är anordnad, framhåller länsstyrelsen i Visby i skrivelse till k. m:t Något anslag för detta ändamål har hittills icke ställts till länsstyrelsens förfogande. Framställning härom gjordes i fjol utan att vinna k. m:ts beaktande.
Emellertid har landsfogden G. A. Broms för länsstyrelsen framhållit, att all anledning finnes att misstänka, att olovlig införsel av spritdrycker finnes inom länet, som är beläget »mitt i stråkvägen för spritfloden söder och öster ifrån.» I vilken omfattning denna trafik bedrives, har hittills ej kunnat fastställas på grund av svårigheten att med tillgängliga resurser komma denna hantering på spåren och bekämpa den. Länsstyrelsen har dock under förra året trott sig kunna konstatera, att åtminstone i ett fall spritsmuggling i större skala ägt rum inom länet, utan, att det varit möjligt att få fast spritsmugglarna. Såvitt länsstyrelsen, kan finna, föreligger all anledning att befara, att smugglingen av sprit under nuvarande tider kommer att ökas. Under rådande starka depression kunna smuggleriets utövare med större lätthet än förut erhålla bistånd och hjälp av ortsbefolkningen i de orter, där smuggleriet bedrives.
Då länsstyrelsen emellertid icke f. n. vågar bestämt uttala, att spritsmuggling i större skala försiggår inom länet, ehuru vissa anledningar finnas till misstanke, att så sker, och då länsstyrelsens i fjol gjorda ansökan om anslag till särskild spritpolis lämnades utan avseende, anser sig länsstyrelsen icke i år böra begära något anslag för ändamålet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *