Inryckning av studenter

har i dag ägt rum vid Gotlands infanterikår, vilken som bekant i år har egen studentavdelning. Inalles ha 46 man inkallats hit, därav 35 fastlänningar. Bland de senare äro stockholmarne återigen i majoritet med 22 man. De övriga fastlänningarna komma från olika, delar av landet och utgöras huvudsakligen av sådana studenter, som åtnjutit något års uppskov med fullgörande av värnplikten.
Kontingenten av studenter komaner att uppdelas på en studentpluton å 40 man och en studentkulspruteavdelning på 6 man. Den förre står som förut nämts under löjtnant E. Steffens befäl, medan den senare ingår i kulsprutekompaniet.
Tjänstgöringstiden för de nu inryckta omfattar nu en första tjänstgöringens första omgång, som räcker till strax före jul. Därefter blir det uppebåll till nästa juli, då inryckning sker till bataljons- och regementsövningarna. För sistnämda slag av lövningar inrycker också nu i juli månad 1931 års studentvärnpliktiga till sedvanlig tjänstgöring vid våra truppförband.
Efter omorganisationen genom 1914 års härordning försvunno de värnpliktiga vapenföra studenterna från Visborgs slätt. Genom den nya ordningen har i varje fall en del av den s. k. herrbeväringen omsider kommit åter till våra bygder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *