Grundpenningstaxa för Lilla Stux lastageplats.

Länsstyrelsen i Visby har till kammmerskollegium med tillstyrkan överlämnat en av Strå kalkbruks fastighetsaktiebolag gjord ansökan gom fastställelse av grundpenningstaxa för bolagets nyinrättade lastageplats vid Lilla Stux i Bunge socken dels för i år och dels för den femårsperiod, som tager sin början den 1 januari 1933. Ordföranden i kommittén för utarbetande av förslag till taxor för allmänna lanthamnarna Gotland och i Visby har föreslagit, att bolaget berättigas upptaga grundpenningar med ea avgift av 20 öre pr registerton eller 10 örs för ingå ende och 10 öre för utgåenda fartyg. Bolaget har för sin del funnit denna taxa tillfredsställande, och länsstyrelsen tillstyrer, att den fastställes. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *