Klent resultat av sjömanshuskonferenserna?

Direktionen för sjömanshuset i Visby har till kommerskollegium yttrat sig över det av sjömanshuskonferensernas beredningsutskott framlagda förslaget till arbetsordning för konferenserna.
Enligt direktionens mening är förslaget ur flera synpunkter beaktansvärt. Emellertid har direktionen icke varit i tillfälle att taga del av vad som uträttats av konferenserna och ej heller sett någna resultat därav. Då vidare de kostnader för dess genomförande, som förorsakas sjö manshuset, icke angivits, men direktionen fått uppmaning om att iakttaga största sparsamhet med sjömanshusets medel, anser sig direktionen varken kunna till- eller avstyrka förslaget. Mot dess innehåll i och för sig har direktionen intet att erinra. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *