Frågan om fiskehamn vid Ljugarn.

Inför landshövdingen har i dag ett sammanträde hållits i Ljugarns turistpaviljong i frågan om anläggande av en fiskhamn vid Ljugarn. Länsstyrelsen var representerad även av m. fl. landssekreteraren Ihrfors och vidare voro ingenjör Segerfors, fiskeriinstruktör Gustafsson m. fl. närvarande. Från trakten, hade ett 75-tal personer kommit tillstädes.
Frågan har föranletts av de svåra förhållanden, som f. n. föreligga för fiskarns vid Ljugarn i hamnhänseende. Där finnas tvänne fiskelägen, nämligen Gamlehamn och Gamla bron, vid själva samhället samt Langbjenne något söder om samhället. Den förstnämda landningsplatsen är mycket svår att ångöra, så snart det blåser upp och vid Gamla bron, som ligger n era skyddad, har uppgrundning skett. Meningen är nu, att vid Gamla tron skulle företagas en fördjupning av hamnen och de gamla hamnalmarnas ersättande med mera effektiva samt anläggande av en liten kaj. Ingenjör Segerfors har uppgjort ett förslag, enligt vilket kostnaderna skull, belöpa sig till 40,000 kr. Ortsbefolkningen har nu för ändamålet anskaffat 4,000 kr., varför framställning skulle göras till statsmakterna om statsanslag fär arbetet.
Vid dagens sammanträde föredrogos uttalanden från kommunalnämden i Ardre och från Ljugarns fiskeriförening, vari framställningen livligt förordades. Även mötesdeltagarna beslöto enhälligt att förorda förslaget. Det uttalades också önsk värdheten av att arbetet snarast kunde igångsättas, icke minst med hänsyn till tillgången på virke och det rådande behovet av arbetstall fällen.
Landshövdingen förklarade sig villig göra vad han kunde för att understödja önskemålen. Förslaget har varit vid Söderbygdens vattendomstol och skall nu gå till väg- och vatten byggnadsstyrelsen. En möjlighet skulle kunna förefinnas, att förslaget, om det av myndigheterna blir välvilligt behandlat, skulle kunna föreläggas redan innevarande års riksdag för avgörande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1932
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *