Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Salning är ett mycket praktiseradt satt att skaffa sig bränvin. Då man ej har råd att köpa en hel liter, slår man sig ihop några stycken och anmodar någon villig individ att köpa fludiet, hvilket man sedan delar. Har i staden lär finnas personer, som ha snart sagt till födkrok att gå dessa salningsherrar tillhanda. Några personer, som gjort sig skyldiga till denna förseelse, voro idag af stadsfiskalen instämda till ansvar härför. De voro garfveriarbetaren Anders Johan Lundgren, snickaren Niklas Nordström, åkaren Johan Nordin och arbetaren Lars Hultqvist. Af dessa erkände endast den förstnämde. I öfriga målen blef uppskof för bevisnings förebringande.

För olaga ölutskänkning var instämd enkan Julia Stergård, boende i nr 7 Norra Smedjegatan. Hon erkände.

För djurplågeri var instämd åkaren Hjalmar Höglund. Han hade 28 Dec. 1888 på Kopparsviksvägen under väl 10 minutera tid misshandlat en honom tillhörig häst medels slag af piska och tömlycka samt sparkar på buken och på benen. Han nekade. Uppsköt för vittnens hörande.

Farlig kälkbacksåkning. Ynglingen Gottfrid Sjölund var inetämd för det han 2 sistlidna Januari i vild fart kommit åkande på en kälke utför backen från Norderport, hvarvid han kört omkull enkan Katarina Nordahl, så att hon slagit hufvudet i isgatan och i sanslöst tillstånd måst föras hem. I tre veckor hade hon sedan legat under läkarebehandling, och, gammal som hon är, tordo hon för framtiden komma att lida men af den undergångna skadan. Sjölund nekade nu till att ha kört omkull gumman, ehuru han på vaktkontoret erkänt det. Uppskot för vittnena hörande.

För fylleri och förargelseväckande beteende var instämd f. lotslärlingen Johan Mellander. Han hade 5 Februari å Centralkaféet beskylt innevarande personer att ha stulit en honom tillhörig portmonnä, som han sedan hittat i en af sina fickor, samt hindrat dem som ville tillkalla polis m. m. Han erkände sig ha varit berusad, men hade ej uppfört sig alls oanständigt. Uppskof för vittnens hörande.
Utslag i de två slutagerade målen afkunnas annan dag.

Slagsmål arrangerades i lördags qväll strax efter kl. 7 utanför kasernen vid St. Hansgatan mellan artillerister och några navigatörer. Polisen måste inskrida. Saken blir troligen omhändertagen af allmänna åklagaren.

Förfalskare för 26 kronor. Båtsmannen J. N. Heder var för någon tid sedan i tjenst hos hemmansägaren Pettersson, Pusarfve i Fröjel. Hos handl. Nyberg å Klintehamn hade han bestått en kavaj för 26 kronor, hvilken han skulle få mot sin husbondes borgen. Borgensförbindelsen fick hr Nyberg, och rocken fick Heder, hvarpå han begaf sig till Visby, der han pantsatte den för 4 kronor, hvarefter han begaf sig till Stockholm, der han fick vallning vid Svea gardet.
Men borgensförbindelsen var falsk. Drängen hade skrifvit den sjelf. Och saken öfverlemnades åt länsmannen. Vid af stadsfiskal Cederborg i Stockholm med Heder anstäldt förhör har denne förnekat all kännedom om saken och påstått att har var misstag på person. Ett hitsändt porträtt af Heder har emellertid identifierat mannen, hvadan naturligtvis laga åtgärder komma att vidtagas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *