Auktion vid Källunge prestgård.

I anseende till upphörande med arrendet och afflyttning från stället, låter landtbrukaren J. Nyström, Ekeskogs medels offentlig frivillig auktion, som kommer att förrättas i Källunge prestgård onsdagen d. 3 nästkommande April från kl. 10 f. m. försälja större delen af sin i allo välvårdade lösegendom såsom något silfver, porslin och glas; kör- och åkerbruksredskap såsom 2 st. bättre resvagnar, 1 lastvagn, 6 st. arbetsvagnar, 1 källtack, 5 parar betekälkar, flere af vänd- och spetsplogar, rak- och krokpinnharfvar, mullskopor, 1 bättre kornvält, 1 hästräfsa, 2 st. vindmaskiner, flere par sättare och gödselbräder, samt ett tröskverk med skak och vind; kreatur: såsom 6 st. hästar, 3 par goda dragoxar deraf en del tjenliga till slagt, 10 st. goda mjölk kor, 1 tjur af bättre ras, 5 st. ungnöt, 18 st. får, med ungar; svinkreatur: hvar ibland må nämnas, en fargalt och en gris sugga samt gäss och höns; smedjaredskap , såsom eu blåsbälg, ett städ, ett skrufstyck, hammare och tänger; diverse såsom bättre och sämre selar, svänglar, oxok, kettingar, yxor, spadar, skyfflar, skopor, jernbeslagna skuror, bunnar, baljor, spann, mjöl- och sädesbingar, kistor, sädessäckar, slipstenar, en hylvelbänk, en besparingsspis, samt ett parti godt utsädeskorn och florsiktadt hvetemjöl, jämte mycket annat ej här uppräknadt. Likaledes utbjudas en magasinsbygnad, en vedbod, ett axskjul samt en; swedjebygnad allt af trä; till bortflyttning från, stället.
Vid samma tillfälle och kl. 12 på dagen utbjudes på arrende fastigheten 5/32 mtl Ekeskogs, såväl i sin helhet, som ock i mindre lotter, på tid och vilkor som blifva vid auktionen tillkännagifna. Prölningsrätt å blifvande, arrendeanbud förbehålles. För lösa egendomen lemnas endast godkände inropare anstånd med betalning till den 1 nästkommande September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Fole den 18 Mars 1889.
OTTO OLOFSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *