Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Målet mellan hustru Maria Engström, kärande, och stadekassör Frendin, svarande, angående våld m. m. förevar i dag ånyo. Darvid fick käranden hörd som vittne ogifta Vendla Maria Bordström, hvilken uppehållit sig i stadskassörans förstuga under uppträdet. Hennes vittnesmål öfverens. stämde med hvad käranden vid förra rättegångstillfället anförde, nämligel att hustru Engström ej uppträdt på något sätt pockande samt att stadskassören både tagit henne flere gånger i armen och gripit henne om strupen. Svarandeombudet bestred vittnesmålet i hvad det afvek från hvad syssloman Karlsson berättat samt tillade, dels att käranden var känd för brutalitet, dels att det hela syntes anlagdt på utpressning, hvilket han ansåg ytterligare framgå af kärandens skriftliga slutpåstående deri hon fordrade utom rättegångskostnader, 50 kronor för det men hon lidit af behandlingen. Svaranden öfverlemnade också målet med förut gjorda påståenden. Utslag afkunnas 1 April.

För oanständigt skrifsätt yrkade idag svarandeombudet i målet A. P. Jacobsson, Gurfiles i Ala och enkan Gottberg ansvar å sergeant Vikander, i hvilket yrkande allmänna åklagaren instämde. Vikander, som i dag var instämd i målet, kunde ej infinna sig till följd af tjenstehinder, utan inlemnade genom sergeant J. A. Larsson en skrift, hvari han, utom det han förklarade uppgiften om att ifrågavarande revers vore hans, hufandsakligen utfor mot svarandeombudet. Då käranden Jacobsson nu vore död, öfverlemnade svaranden målet, yrkande sin hufvudmans fullständiga frikännande från krafvet.
För bärande af kärandens sterbhusdelägare uppskjörs målet.

Rättelse. I referatet i fredagsnumret öfver målet mot Jacob Bokström för oloflig jagt, hvilket mål förekom vid södra fingers senaste sammanträde, stod att svaranden dömdes att ersätta rättegångskostnaderna, hvilket i stället bör vara: i anseende till sakens beskaffenhet, skulle kronan vidkännas kostnaderna för vittnenas hörande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *