Auktionskungörelse.

Genom offentlig auktion, som anställes å Tygmästareexpeditionen i Visby lördagen den 27 April innevarande år klockan 12 på dagen, komma att på entreprenad utbjudas en del reparationsarbeten å till härvarande artilleriförråder hörande hus och bygnader; och äro uppgifter å de förekommande arbetena att tillgå alla söcknedagar kl. 11-1 på dagen å Tygkontoret, der ock närmare underrättelse om designs beskaffenhet m. m. meddelas.
Jämlikt stadgandena i Kungl. Reglementet för kronoauktioner af den 20 December 1 325 kunna förseglade skriftliga anbud före auktionsförrättningen senast kl. 12 auktionsdagen inlemmas till tygmästaren härstädes, hvilka derefter jämt de muntliga upptagas.
Spekulant är skyldig svara för sina anbud, tills desamma blifvit af Kungl. Arméförvaltningen pröfvada, hvarjämte erinras om skyldigheten för den eller de, som få sig arbetena anförtrodda, att före kontraktets af slutande lemna antaglig proprieborgen af minst två vederhäftiga personer, de der, en för alla och alla för en, ansvara för desammas fullgörande till alla delar.
Visby den 12 Mars 1889.
TYGMÄSTAREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *