Polisundersökning

med anledning af eldsvådan i Fruntimmerssamfundats slöjd skola i lördags afton hölls i går förmiddag inför rådhusrätten härstädes. Till densamma voro inkallade brandschefen, öfverstelöjtnant Carlatedt såsom fruntimmersamfundets representant, konsul Karl Ekman som ombud för brandförsäkringsbolaget Svea, slöjdskolans föreståndarinna fru Bachér och föreståndarinnan för hushållsskolan fröken Åsandar, flickan Olga Olson, hvilken först upptäckte elden, städerskan enkan Hultgren samt pastor Söderberg.
Stadsfiekalen hade i måndags å brandstället hållit undersökning och dervid hade hörts alla här ofvan omnämda personer utom hrr Ekman och Carlstedt, och hvad de haft att berätta öfverensstämde fullkomligt med hvad vi förut yttrat rörande eldsvådans upptäckt och dämpande.
Det upplystes utom detta vid förhöret igår, att i rummet på nedre botten, som användts till skollokal sedan slutet af Januari, hade eldats från kl. 8 till 12 på morgonen i lördags, men att i rummet ofvanpå spjället stängts vid 1/2 11-tiden och att sedan dess ej eld der varit uppgjord. Kakelugnen i nedre rummet hade uppsats, när hushållsskolan inflyttade i lokalen och kakelugnen 1 tr. upp ett år i somras då äfven nytt golf inlagts i detta rum.
I måndags hade brandechefen jämte byggmästare Kihlberg företagit besigtning brandstället och efter hvad som kunnat utrönas då, hade elden börjat på nedre botten, bränt hål på taket, fattat i en låda med vätskedar, jämte några mattor och väfstycken, som funnes i kakelugnshörnet en tr. upp, derifrån gått uppåt väggen till taket och vidare upp till tredje våningen. Hvad som vållat antändningen i bottenvåningen torde väl aldrig blifva fullt klart utredt. Det troligaste skulle, enligt brandechefens och stadsfiekalene åsigt vara, att antingen någon remna funnits uppe å kakelugnen, eller också — och detta senare antogs — att plåtröret, som från kakelagnen gick in i skorstenspipan och som låg horisontalt endast några fä tum från takbjälkarne, blifvit betydligt npphettadt. Möjligen har sedan murringen kring röret varit på något sätt sprucken, så att t. ex. i sprickorna befintligt dam antändts och sedan ledt elden vidare.
Genom branden förstördes rummet på nedre botten helt och hållet, förstugorna i alla våningarne, båda trapporna, tro rum i våningen 1 tr. upp helt och hållet samt ytterligare tre så att de tarfva någon reparation. Dessutom förstördes åtskillig lösegendom, såsom värvar, varstolar och en del böcker.
Egendomen är orandförsäkrad i Svea för 17 tusen kronor och lösegendomen för 1 tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *