Vår afspärrning

från den öfriga verlden fortfar, ovisst kan vara huru länge.
Genom telegram från sitt rederi i fredags qväll erhöll kapten Säfstén underrättelse att med då rådande nordostlig storm isen utanför Vesterviks skärgård hopats i sådana massor, att all tanke på angöring der tillsvidare måste uppgifvas. Sofia qvarlåg derför här öfver lördagen, då stormen fortfor att rasa.
Igår mojnade vinden ut och Sofia afgick vid 10-tiden på f. m. med kurs på Vesterviks skärgård, men man fann vid framkomsten, att isen låg öfver en mil till sjös från kusten, hvadan allt hopp att slå sig igenom och aflemna eller mottaga post var förgäfves. Ångaren återvände derför igår qväll hit och har idag tidigt på morgonen afgått till Kåreholm på Öland för att undersöka isförhållandena deretädes och möjligen söka åtminstone aflemna den post härifrån, fartyget nu innehar sedan i tisdags. Huru den expeditionen utfaller, få vi väl veta i afton.
Ångaren, Rurik lyckades på återkomsten från Libau slå sig igenom till Horns brygga, der han nu ligger instängd tillsvidare. Möjligen lyckas han genombryta isbandet, och man får då billigtvis ifrågasätta, att båda ångarna med förenade krafter taga hand om återknytandet af vår nu afbrutna förbindelse. De tillhöra ju samma rederi. — Senare underrättelser göra Ruriks frigörelse förr än till våren tvifvelaktig.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *