Smått och godt från skilda platser.

Post. Från Grötlingbo socken har till poststyrelsen ingått ansökan att inom socknen måtte inrättas en poststation. Från Rone har ingått ansökan om att erhålla en breflåda anslagen vid kortvågen vid Rone kyrka. Dessa båda ärenden arvakta nu postmästarens i Hemse utlåtande, hvilket troligen blir tillstyrkande.

Telegraf. Denna inrättning blir nog till sist utträngd af telefonen på kortare afstånd. Å Burgsviks linier är den också på förfall ty under senaste stormen blåste många stolpar omkull. — Häromdagen flög en rapphöna emot telegraftråden och dog ögonblickligen. För några veckor nedan hände samma missöde en orrtupp, som togs som god pris af en arbetare.

Vägarne hafva varit snöbetäckta mer än vanligt, och dock på sina gällen mycket dåligt nästan intet före, allt till följd af den ombytliga väderleken. I Rone voro snöbankarne i närheten af Findarfve gård i förra veckan 14 fot höga vid vägkanten.

I Burgs stenbrott har rådt liflig verksamhet under senaste dagarna. Litet hvar har kört sten derifrån och 14 palmar påstås under vintern få åka till skilda orter. Vackert så.

I Hafdems slöjdekola för gossar, nyinrättad i höstas, gjorde vi en liten titt häromdagen. Det var intressant att se de små flitigt sysslande vid sina hyfvelbänkar. Måtte hverje kommun behjerta slöjdskolesaken! Omkring 150 nummer smärre rätt välgjorda arbeten vittnade tillräckligt till skolans fördel och att de sju hyfvelbänkarna begagnats under den ena timmen om dagen lektionen varat. En eftertänksam person måste fråga: hvarför fanns ej sådant under min skoltid?

Kontraktsprosten Broander håller fortfarande sången, den han icke på länge torde få lemna. Han har nu i tre veckor legat orörlig enligt läkares föreskrift.

Långskuttande hare. Man har iakttagit att hararna denna vinter gjort långa slag. En jägare i Rone förföljde häromdagen en jösse derifrån och till Alfva, men der tröttnade vår man. En Alfvabo fortsatte dock på samma spår samt lyckades till slut fälla den gamla inpiskade jössen i Hablingbo.
En hare som ville visa sig spatserade helt makligt för litet redan på landsvägen förbi Rona skolhus, kyrkan, prestgården och mejeriet och hela den bebygda vägsträckan utåt. Skolläraren, som är jägare, fick händelsevis åse promenaden samt skyndade med bössa efter samt knep honom mycket riktigt.
Några stycken enstaka exemplar af ett slags här ovanliga fåglar, stora som en trast med lång stjert och till färgen något liknande skator, hafva uppehållit sig här ute några dagar. Allmogen kallar dem isfoglar. Troligen tillhöra de någon i de nordliga landen vistande fågelart och äro här bara på visit till vintern går öfver. Den stränga vintern år 1880 och 81 lära de äfven varit här någon tid.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *