Till prestmöte,

hvilket kommer att hållas i Visby under instundande Augusti, har biskopen i dag utfärdat inbjudning till stiftets presterskap samt högre allmänna läroverkets lärare. Inbjudaren yttrar:
Enär kyrkolagens föreskrift om årliga prestmöten blifvit medels kungörelsen af 7 Mars 1855 ändrad derhän, att biskopen skall minst hvart sjette år presterskapet i sitt stift till prestmöte kalla, har jag genom min vördade företrädares plikttrogna nit att oaktadt sin höga ålder ännu året före sin död för femte gången under sitt episkopat fullgöra detta åliggande satts i tillfälle att hitintills inkränka mig till de möten i stiftsstaden med Visby stifta presterskap och elementarlärare, hvartill prestsällskapet eller mer enskilda grunder föranleda. Så godt det än för mig varit att sålunda hinna förut blifva i någon mån bekant med stiftets och högre allmänna läroverkets förhållanden, så dyrbart är det mig, att nu intet af mig beroende skäl vidare får träda hindrande i vägen för detta efterlängtade, högtidliga sammanträffande med, såsom jag hoppas, de allra flesta af mina medarbetare på kyrkans och bildningens fält.
I enlighet med förordningen ha stiftets kyrkoherdar och v. pastorer att till biskopen inom bestämd tid afgifva svar å frågor, hvilka stiftsstyresmannen äger att till dem framställa rörande de angelägenheter inom stiftet, hvilka ligga inom eller beröra det kyrkliga området. Dessa frågor äro i år ej mindre än 53, rörande tillståndet inom kyrkan, okyrkligheten, yttre kyrkoangelägenheter, skolväsendet, fattigvård och donationer samt samverkan af prester eller församlingar inom kontrakten.
För beredning af prestmötet komma två deputerads att väljas för hvarje kontrakt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *