Från sjön.

Göteborgsångaren Fanny, som i Vestervik intagit last af hafre, lyckades onsdags e. m. efter ett par timmars arbete bana sig väg genom isen fram till den ränna, som hålles öppen af postångaren Sofia, men råkade vid passerandet af Blockholmssundet på grund å Ringholmen, der han åkte upp omkr. en half meter å grundet och qvarstod ännu på aftonen, oaktadt flere försök genast gjordes att genom hjelp komma flott.
Olyckan härledde sig troligtvis deraf, att ett större isstycke opåräknadt lossnade och förde ångaren ur kursen.
Som ångaren nu är liggande utgör den ett svårt hinder för Rurik och Sofia, emedan den helt och hållet stänger Blockholmssundet och nödgar dem följaktligen att söka bana sig väg norr om Ringholmen.
— Enligt telegram från Montrose af 13 d:s strandade 12 Januari der i närheten briggen Bazar, förut hemmahörande i Oskarshamn, på resa mellan Oskarehamn och Shields mod last af pitprops. Besättningen är räddad. Enligt senare telegram af 14 dennes hafva från fartyget bergats segel och löpande gods. Fartyget bröts upp under natten till 14, och dess last af grufstolpar har kringspridts utefter stranden; man höll på att bergs lasten samma dag.
— Ångaren Sapphire, kapten Johnson från Dundee, har 19 på e. m. grundstött på nord ändan af Saltholm. Fartyget, som i barlast är på resa från Burntisland till Swinemünde, är läck och stora lastrummet fyldt med vatten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Januari 1889
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *